Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
11 boron trichloride гурван хлорт бор 10294-34-5 Даралтат савласан хий Хортой 2 Арьс үрэвсүүлэгч 1B H330 H300 H314 Дэлгэрэнгүй
12 boron tribromide гурван бромт бор 10294-33-4 Хортой 2 Арьс үрэвсүүлэгч 1 A H330 H300 H314 Дэлгэрэнгүй
13 trialkylboranes, solid триалкил борууд, хатуу Пирофор хатуу 1 Арьс үрэвсүүлэгч 1B H250 H314 Дэлгэрэнгүй
14 trialkylboranes, liquid триалкил борууд, шингэн Пирофор шингэн 1 Арьс үрэвсүүлэгч 1B H250 H314 Дэлгэрэнгүй
15 trimethyl borate триметил борат 121-43-7 Шатамхай шингэн 3 Хортой 4 H226 H312 Дэлгэрэнгүй
16 dibutyltin hydrogen borate дибутил цагаантугалганы гидроборат 75113-37-0 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 1 Хортой 4 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 1 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H372 H312 H302 H318 H317 H400 H410 Дэлгэрэнгүй
17 tetrabutylammonium butyltriphenylborate тетрабутиламмони бутилтрифенилборат 120307-06- 4 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
18 N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl) borate N,N-диметиланилин тетракис(пентафторфени л) борат 118612-00- 3 Хавдар үүсгэгч 2 Хортой 4 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 1 H351 H302 H315 H318 Дэлгэрэнгүй
19 diethyl{4-[1,5,5-tris(4-diethyla- minophenyl)penta-2, 4-dienylidene] cyclohexa-2, 5- dienylidene}ammonium butyltriphenylborate диэтил {4-[1,5,5-трис (4 диэтиламинофенил)- пента-2,4-диенилидин] циклогекса-2,5- диенилиден} аммонибутил трифенилборат 141714-54- 7 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
20 carbon monoxide Нүүрстөрөгчийн монооксид 630-08-0 Шатамхай хий 1 Даралтат савласан хий Үр удамд нөлөөлөгч 1A Хортой 3 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 1 H220 H360 H331 H372 Дэлгэрэнгүй