Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
91 prosulfocarb (ISO); S-benzyl N,N- dipropylthiocarbamate просульфокарб (ISO) ; S-бензил-N,N- дипропилтиокарбамат; 52888-80-9 Хортой 4 Арьс мэдрэжүүлэгч 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H302 H317 H411 Дэлгэрэнгүй
92 3-(dimethylamino) propylurea 3-(диметиламино) пропилкарбамид 31506-43-1 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 1 H318 Дэлгэрэнгүй
93 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl) prop-2-yl isocyanate 2-(3-(проп-1-ен-2- ил)фенил)проп-2-ил изоцианат 2094-99-7 Хортой 2 Арьс үрэвсүүлэгч 1B Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Амьсгалын зам мэдрэгжүүлэгч 1 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H330 H314 H373 H334 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
94 mancozeb (ISO) манкозеб (ISO) ; 8018-01-7 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 H335 H317 Дэлгэрэнгүй
95 maneb (ISO) манеб (ISO) 12427-38-2 Нэг удаагийн нөлөөлөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 H335 H317 Дэлгэрэнгүй
96 zineb (ISO); zinc ethylenebis(dithio carbamate) (polymeric) цинеб (ISO); цайр этилен бис (дитиокарбамат) (полимер) 12122-67-7 Нэг удаагийн нөлөөлөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 H335 H317 Дэлгэрэнгүй
97 disulfuram; tetraethiuramdisulfide дисульфирам; тетраетилтиурам- дисульфид 97-77-8 Хортой 4 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H373 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
98 tetramethylthiuram monosulphide тетраметил тиурам- моносульфид 97-74-5 Хортой 4 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H317 H411 Дэлгэрэнгүй
99 zinc bis (dibutyldithiocarbamate) Цайр бис (дибутилдитио карбамат) 136-23-2 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөлөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай 1 H319 H335 H315 H317 H410 Дэлгэрэнгүй
100 zinc bis(diethyldithio- carbamat) цайр бис (диметилдитио - карбамат) 14324-55-1 Хортой 4 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд богино хугацааны хурц хоруу чанартай бодис 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 1 H302 H319 H335 H315 H317 H410 Дэлгэрэнгүй