Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Бодисын лавлах мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Бoдисын олон улсын нэр beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates
2 Бодисын монгол нэр бериллийн нэгдлүүд (хөнгөнцагаан бериллийн силикатуудаас бусад)
3 Бодисын тодорхойлолт GHS06 GHS08 GHS09 Аюултай
4 Бодисын ангилал Хавдар үүсгэгч 1B Хортой 2 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 1 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2
5 Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код H350 H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 H411
6 Монгол улсад ашиглахыг хориглосон бодис Үгүй
7 Монгол улсад ашиглахыг хязгаарласан бодис Үгүй
8 Пестицид бодис эсэх Үгүй
Буцах