Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Бодисын лавлах мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Бoдисын олон улсын нэр beryllium
2 Бодисын монгол нэр берилли
3 Бодисын тодорхойлолт GHS06 GHS08 Аюултай
4 Бодисын CAS дугаар 7440-41-7
5 Бодисын ангилал Хавдар үүсгэгч 1В Хортой 2 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 1 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1
6 Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код H350 H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317
7 Монгол улсад ашиглахыг хориглосон бодис Үгүй
8 Монгол улсад ашиглахыг хязгаарласан бодис Үгүй
9 Пестицид бодис эсэх Үгүй
Буцах