Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Бoдисын олон улсын нэр Бодисын монгол нэр Бодисын CAS дугаар Бодисын томъёо Бодисын ангилал Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код
1 hydrogen устөрөгч 1333-74-0 Шатамхай хий 1 Даралтат савласан хий H220 Дэлгэрэнгүй
2 aluminium lithium hydride хөнгөнцагаан литийн гидрид 16853-85-3 Устай харилцан үйлчилэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис 1 H260 Дэлгэрэнгүй
3 sodium hydride натрийн гидрид 7646-69-7 Устай харилцан үйлчилэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис 1 H260 Дэлгэрэнгүй
4 calcium hydride кальцийн гидрид 7789-78-8 Устай харилцан үйлчилэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис 1 H260 Дэлгэрэнгүй
5 Lithium лити 7439-93-2 Устай харилцан үйлчилэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис 1 Арьс үрэвсүүлэгч 1B H260 H314 Дэлгэрэнгүй
6 n-hexyllithium н-гексил лити 21369-64-2 Устай харилцан үйлчилэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис 1 Пирофор хатуу бодис 1 Арьс үрэвсүүлэгч 1В H260 H250 H314 Дэлгэрэнгүй
7 beryllium берилли 7440-41-7 Хавдар үүсгэгч 1В Хортой 2 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 1 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 H350 H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 Дэлгэрэнгүй
8 beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates бериллийн нэгдлүүд (хөнгөнцагаан бериллийн силикатуудаас бусад) Хавдар үүсгэгч 1B Хортой 2 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 1 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 Усан орчинд урт хугацааны архаг хоруу чанартай бодис 2 H350 H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 H411 Дэлгэрэнгүй
9 beryllium oxide бериллийн оксид 1304-56-9 Хавдар үүсгэгч 1B Хортой 2 Oлон удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 1 Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2 Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3 Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч 2 Арьс мэдрэгжүүлэгч 1 H350 H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 Дэлгэрэнгүй
10 boron trifluoride гурван фторт бор 7637-07-2 Даралтат савласан хий Хортой 2 Арьс үрэвсүүлэгч 1A H330 H314 Дэлгэрэнгүй