Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 9 дүгээр сарын 19-ны өдрийн А/527 тоот тушаалаар байгаль орчны захиргааны статистик маягт-ыг шинэчлэн баталсан.

 • БОХ-1.1 маягт. Газрын нэгдмэл сангийн 20... оны жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-1.2 маягт. Газрын доройтол, түүний нөхөн сэргээлт, хамгааллын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-1.3 маягт. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-2.1 маягт. Усны нөөц хомсдол, хамгааллын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-2.2 маягт. Усны ашиглалтын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-2.3 маягт. Усны чанар төлөв байдлын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-3.1 маягт. Ойн нөөц, түүний ашиглалтын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-3.2 маягт. Ойн сангийн хомсдол, доройтол, түүний нөхөн сэргээлт, хамгааллын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-4.1 маягт. Биологийн олон янз байдлын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-4.2 маягт. Амьтны ашиглалт, хамгааллын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-4.3 маягт. Байгалийн ургамлын ашиглалт, хамгааллын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-4.4а маягт. Хууль бусаар бэлтгэсэн, ашигласан амьтан, ургамлын 20... жилийн мэдээ, ЦЕГ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-4.4б маягт. Хууль бусаар бэлтгэсэн, ашигласан амьтан, ургамлын 20... жилийн мэдээ, МХЕГ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-5.1 маягт. Уур амьсгалын төлөв байдлын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-5.2 маягт. Агаарын чанарын төлөв байдлын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-6.1 маягт. Энгийн хатуу хог хаягдлын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-6.2 маягт. Аюултай хог хаягдлын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-6.3 маягт. Хог хаягдлын дахин ашиглалт, боловсруулалтын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
 • БОХ-7 маягт. Хүлэмжийн хийн тооллогын 20... жилийн мэдээ | PDF | XLSX | DOCX |
Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160