Хайлтын хэсэг
- аас
хүртэл
Зөрчилгүй орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээлэл
Аймаг, нийслэлийн нэр Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо Орон нутгийн ТХГН-ийн талбайн хэмжээ Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
тоо эзлэх хувь талбайн хэмжээ, га эзлэх хувь
1 Архангай 16 1.14% 561,614.66 2.37% 0.36%
2 Баян Өлгий 16 1.14% 373,895.56 1.58% 0.24%
3 Баянхонгор 15 1.07% 78,749.95 0.33% 0.05%
4 Булган 43 3.07% 943,026.88 3.98% 0.60%
5 Говь Алтай 126 8.99% 2,698,891.00 11.39% 1.73%
6 Говьсүмбэр 19 1.36% 192,455.38 0.81% 0.12%
7 Дархан Уул 21 1.50% 50,166.22 0.21% 0.03%
8 Дорноговь 114 8.13% 2,367,366.00 9.99% 1.51%
9 Дорнод 12 0.86% 86,854.21 0.37% 0.06%
10 Дундговь 94 6.70% 1,557,081.92 6.57% 1.00%
11 Завхан 103 7.35% 1,790,839.38 7.56% 1.14%
12 Өвөрхангай 14 1.00% 709,492.03 2.99% 0.45%
13 Өмнөговь 63 4.49% 3,015,819.61 12.73% 1.93%
14 Сүхбаатар 117 8.35% 3,972,776.12 16.77% 2.54%
15 Сэлэнгэ 52 3.71% 163,788.27 0.69% 0.10%
16 Төв 141 10.06% 857,226.21 3.62% 0.55%
17 Увс 41 2.92% 1,815,957.80 7.66% 1.16%
18 Улаанбаатар 5 0.36% 32.45 0.00% 0.00%
19 Ховд 20 1.43% 600,359.65 2.53% 0.38%
20 Хөвсгөл 11 0.78% 504,370.42 2.13% 0.32%
21 Хэнтий 359 25.61% 1,351,824.92 5.71% 0.86%
Нийт дүн 1402 100% 23,692,588.65 100% 15.15%
Excel файлд гаргах Графикаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160