Хайлтын хэсэг
- аас
хүртэл
Зөрчилгүй орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээлэл
Аймаг, нийслэлийн нэр Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо Орон нутгийн ТХГН-ийн талбайн хэмжээ Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
тоо эзлэх хувь талбайн хэмжээ, га эзлэх хувь
1 Архангай 16 1.17% 561,614.66 2.49% 0.36%
2 Баян Өлгий 16 1.17% 373,895.56 1.66% 0.24%
3 Баянхонгор 15 1.10% 78,749.95 0.35% 0.05%
4 Булган 43 3.15% 943,026.88 4.18% 0.60%
5 Говь Алтай 125 9.15% 2,695,691.97 11.95% 1.72%
6 Говьсүмбэр 19 1.39% 192,455.38 0.85% 0.12%
7 Дархан Уул 21 1.54% 50,166.22 0.22% 0.03%
8 Дорноговь 113 8.27% 2,343,642.52 10.39% 1.50%
9 Дорнод 12 0.88% 86,854.21 0.39% 0.06%
10 Дундговь 94 6.88% 1,557,081.92 6.90% 1.00%
11 Завхан 103 7.54% 1,790,839.38 7.94% 1.14%
12 Өвөрхангай 1 0.07% 22,074.98 0.10% 0.01%
13 Өмнөговь 63 4.61% 3,015,819.61 13.37% 1.93%
14 Сүхбаатар 108 7.91% 3,766,083.92 16.69% 2.41%
15 Сэлэнгэ 52 3.81% 163,788.27 0.73% 0.10%
16 Төв 131 9.59% 854,920.14 3.79% 0.55%
17 Увс 39 2.86% 1,605,074.83 7.12% 1.03%
18 Улаанбаатар 5 0.37% 32.45 0.00% 0.00%
19 Ховд 20 1.46% 600,359.65 2.66% 0.38%
20 Хөвсгөл 11 0.81% 504,370.42 2.24% 0.32%
21 Хэнтий 359 26.28% 1,351,824.92 5.99% 0.86%
Нийт дүн 1366 100% 22,558,367.86 100% 14.42%
Excel файлд гаргах Графикаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160