Хайлтын хэсэг
- аас
хүртэл
Орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээлэл
Аймаг, нийслэлийн нэр Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо Орон нутгийн ТХГН-ийн талбайн хэмжээ Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
тоо эзлэх хувь талбайн хэмжээ, га эзлэх хувь
1 Архангай 60 2.16% 1,259,843.95 1.80% 0.81%
2 Баян Өлгий 25 0.90% 516,913.74 0.74% 0.33%
3 Баянхонгор 171 6.14% 10,777,805.64 15.42% 6.89%
4 Булган 106 3.81% 1,283,364.72 1.84% 0.82%
5 Говь Алтай 148 5.32% 3,979,531.95 5.69% 2.54%
6 Говьсүмбэр 20 0.72% 209,644.08 0.30% 0.13%
7 Дархан Уул 32 1.15% 52,827.57 0.08% 0.03%
8 Дорноговь 211 7.58% 4,827,081.85 6.91% 3.09%
9 Дорнод 103 3.70% 3,639,566.87 5.21% 2.33%
10 Дундговь 226 8.12% 2,807,467.65 4.02% 1.79%
11 Завхан 229 8.23% 2,459,652.47 3.52% 1.57%
12 Орхон 1 0.04% 1,737.07 0.00% 0.00%
13 Өвөрхангай 17 0.61% 6,964,118.31 9.96% 4.45%
14 Өмнөговь 180 6.47% 9,936,392.81 14.22% 6.35%
15 Сүхбаатар 175 6.29% 7,417,304.31 10.61% 4.74%
16 Сэлэнгэ 68 2.44% 397,517.95 0.57% 0.25%
17 Төв 223 8.01% 2,791,408.02 3.99% 1.78%
18 Увс 58 2.08% 2,031,812.55 2.91% 1.30%
19 Улаанбаатар 8 0.29% 1,214.39 0.00% 0.00%
20 Ховд 73 2.62% 1,452,831.94 2.08% 0.93%
21 Хөвсгөл 160 5.75% 4,305,478.59 6.16% 2.75%
22 Хэнтий 489 17.57% 2,784,365.44 3.98% 1.78%
Нийт дүн 2783 100% 69,897,881.87 100% 44.69%
Excel файлд гаргах Графикаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160