Хайлтын хэсэг
- аас
хүртэл
Орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээлэл
Аймаг, нийслэлийн нэр Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо Орон нутгийн ТХГН-ийн талбайн хэмжээ Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
тоо эзлэх хувь талбайн хэмжээ, га эзлэх хувь
1 Архангай 60 2.19% 1,259,843.95 1.83% 0.81%
2 Баян Өлгий 25 0.91% 516,913.74 0.75% 0.33%
3 Баянхонгор 171 6.23% 10,777,805.64 15.68% 6.89%
4 Булган 106 3.86% 1,283,364.72 1.87% 0.82%
5 Говь Алтай 147 5.36% 3,976,332.92 5.78% 2.54%
6 Говьсүмбэр 20 0.73% 209,644.08 0.30% 0.13%
7 Дархан Уул 32 1.17% 52,827.57 0.08% 0.03%
8 Дорноговь 210 7.65% 4,803,358.37 6.99% 3.07%
9 Дорнод 103 3.75% 3,639,566.87 5.29% 2.33%
10 Дундговь 226 8.23% 2,807,467.65 4.08% 1.79%
11 Завхан 229 8.34% 2,459,652.47 3.58% 1.57%
12 Орхон 1 0.04% 1,737.07 0.00% 0.00%
13 Өвөрхангай 4 0.15% 6,276,701.25 9.13% 4.01%
14 Өмнөговь 180 6.56% 9,936,392.81 14.45% 6.35%
15 Сүхбаатар 165 6.01% 7,201,374.55 10.47% 4.60%
16 Сэлэнгэ 68 2.48% 397,517.95 0.58% 0.25%
17 Төв 212 7.72% 2,788,651.71 4.06% 1.78%
18 Увс 56 2.04% 1,820,929.58 2.65% 1.16%
19 Улаанбаатар 8 0.29% 1,214.39 0.00% 0.00%
20 Ховд 73 2.66% 1,452,831.94 2.11% 0.93%
21 Хөвсгөл 160 5.83% 4,305,478.59 6.26% 2.75%
22 Хэнтий 489 17.81% 2,784,365.44 4.05% 1.78%
Нийт дүн 2745 100% 68,753,973.28 100% 43.96%
Excel файлд гаргах Графикаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160