ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Байгаль, түүхийн дурсгалт газар
ОНТХГ-ын нэр: Тамтан жалын хурлын туурь
Газрын нэр: Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 24854.8200
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Түүх соёлын газар
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2016-05-09
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2031-05-09
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 12-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2016-06-17
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-02106
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.23763084 109.7315731 48 14 15.471 109 43 53.663
2 48.2243824 109.72710228 48 13 27.777 109 43 37.568
3 48.23107719 109.75543404 48 13 51.878 109 45 19.563
4 48.22582054 109.78875542 48 13 32.954 109 47 19.52
5 48.210886 109.81592751 48 12 39.19 109 48 57.339
6 48.18990898 109.82575417 48 11 23.672 109 49 32.715
7 48.1703434 109.81204414 48 10 13.236 109 48 43.359
8 48.16363335 109.78541756 48 9 49.08 109 47 7.503
9 48.16696739 109.75295067 48 10 1.083 109 45 10.622
10 48.17243004 109.71942711 48 10 20.748 109 43 9.938
11 48.16835976 109.69363213 48 10 6.095 109 41 37.076
12 48.17310524 109.66974068 48 10 23.179 109 40 11.066
13 48.16584206 109.64657021 48 9 57.031 109 38 47.653
14 48.17276192 109.61303902 48 10 21.943 109 36 46.94
15 48.17051888 109.57897377 48 10 13.868 109 34 44.306
16 48.16153526 109.55605507 48 9 41.527 109 33 21.798
17 48.16595268 109.52443886 48 9 57.43 109 31 27.98
18 48.18585777 109.50758171 48 11 9.088 109 30 27.294
19 48.17405891 109.48650932 48 10 26.612 109 29 11.434
20 48.17457771 109.45777321 48 10 28.48 109 27 27.984
21 48.16763115 109.43340492 48 10 3.472 109 26 0.258
22 48.16763115 109.4088726 48 10 3.472 109 24 31.941
23 48.17400932 109.3929882 48 10 26.434 109 23 34.758
24 48.1899128 109.3735218 48 11 23.686 109 22 24.678
25 48.20999718 109.36882591 48 12 35.99 109 22 7.773
26 48.22579384 109.38471794 48 13 32.858 109 23 4.985
27 48.23094749 109.41118813 48 13 51.411 109 24 40.277
28 48.24094963 109.4276638 48 14 27.419 109 25 39.59
29 48.24738884 109.46230888 48 14 50.6 109 27 44.312
30 48.23976326 109.49257851 48 14 23.148 109 29 33.283
31 48.22390175 109.50443077 48 13 26.046 109 30 15.951
32 48.20276451 109.51230431 48 12 9.952 109 30 44.296
33 48.22406578 109.53136253 48 13 26.637 109 31 52.905
34 48.23747826 109.55671501 48 14 14.922 109 33 24.174
35 48.23415184 109.58867455 48 14 2.947 109 35 19.228
36 48.22267342 109.61888695 48 13 21.624 109 37 7.993
37 48.22699165 109.63664055 48 13 37.17 109 38 11.906
38 48.24457741 109.62672997 48 14 40.479 109 37 36.228
39 48.26598549 109.63879585 48 15 57.548 109 38 19.665
40 48.27361107 109.66908073 48 16 25 109 40 8.691
41 48.26693153 109.6936779 48 16 0.954 109 41 37.24
42 48.25283623 109.72232628 48 15 10.21 109 43 20.375
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160