ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Байгаль, түүхийн дурсгалт газар
ОНТХГ-ын нэр: Борбулагийн амны хүннү булш
Газрын нэр: Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 2660.1200
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Түүх соёлын газар
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2016-05-09
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2031-05-09
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 12-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2016-06-17
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-02119
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.61242867 110.62935829 48 36 44.743 110 37 45.69
2 48.61023903 110.63270378 48 36 36.861 110 37 57.734
3 48.61096382 110.63494301 48 36 39.47 110 38 5.795
4 48.61317253 110.63608742 48 36 47.421 110 38 9.915
5 48.61398506 110.63887215 48 36 50.346 110 38 19.94
6 48.613451 110.64006996 48 36 48.424 110 38 24.252
7 48.61098671 110.6417675 48 36 39.552 110 38 30.363
8 48.60877037 110.64565086 48 36 31.573 110 38 44.343
9 48.6068058 110.64686775 48 36 24.501 110 38 48.724
10 48.59905434 110.64707756 48 35 56.596 110 38 49.479
11 48.59887886 110.65064812 48 35 55.964 110 39 2.333
12 48.6001339 110.6541996 48 36 0.482 110 39 15.119
13 48.59727669 110.65657616 48 35 50.196 110 39 23.674
14 48.58661842 110.63939095 48 35 11.826 110 38 21.807
15 48.58636665 110.59680748 48 35 10.92 110 35 48.507
16 48.58077049 110.58507347 48 34 50.774 110 35 6.264
17 48.59349632 110.57005119 48 35 36.587 110 34 12.184
18 48.60499382 110.56390953 48 36 17.978 110 33 50.074
19 48.6250782 110.56861305 48 37 30.282 110 34 7.007
20 48.63630486 110.58771706 48 38 10.697 110 35 15.781
21 48.64304924 110.59961128 48 38 34.977 110 35 58.601
22 48.64041328 110.60207939 48 38 25.488 110 36 7.486
23 48.63825417 110.60304451 48 38 17.715 110 36 10.96
24 48.63689232 110.60513496 48 38 12.812 110 36 18.486
25 48.63685799 110.60935783 48 38 12.689 110 36 33.688
26 48.63658333 110.61148262 48 38 11.7 110 36 41.337
27 48.63591957 110.61339378 48 38 9.31 110 36 48.218
28 48.63446236 110.61392021 48 38 4.064 110 36 50.113
29 48.62933159 110.61004448 48 37 45.594 110 36 36.16
30 48.62825584 110.61010552 48 37 41.721 110 36 36.38
31 48.62441826 110.61309242 48 37 27.906 110 36 47.133
32 48.62261772 110.61828041 48 37 21.424 110 37 5.809
33 48.62229729 110.6223774 48 37 20.27 110 37 20.559
34 48.61990166 110.62264824 48 37 11.646 110 37 21.534
35 48.61670876 110.62462807 48 37 0.152 110 37 28.661
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160