ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорноговь
Сум, дүүргийн нэр: Хөвсгөл
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Мааньтийн хөндий
Газрын нэр: Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 24029.1000
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Байгалийн нөөцөд авсан газар
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2020-09-25
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2035-09-25
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2020-10-08
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-03075
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 43.29094167 109.81434444 43 17 27.39 109 48 51.64
2 43.23565 109.82089722 43 14 8.34 109 49 15.23
3 43.19236111 109.86834167 43 11 32.5 109 52 6.03
4 43.19459444 110.09067222 43 11 40.54 110 5 26.42
5 43.19839722 110.09947222 43 11 54.23 110 5 58.1
6 43.29403056 110.09660833 43 17 38.51 110 5 47.79
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160