2783
Орон нутгийн ТХГН
969
Аймаг, нийслэлийн ТХГН
1814
Сум, дүүргийн ТХГН
1402
Зөрчилгүй орон нутгийн ТХГН
1102
Хууль, эрх зүйн зөрчилтэй орон нутгийн ТХГН
717
Газарзүйн байршил давхцсан зөрчилтэй орон нутгийн ТХГН
Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо, оноор
Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо болон талбайн хэмжээ, аймгаар
Аймаг, нийслэлийн нэр Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо Орон нутгийн ТХГН-ийн талбайн хэмжээ Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь Аймаг, нийслэлийн дэвсгэрт эзлэх хувь
тоо эзлэх хувь талбайн хэмжээ, га эзлэх хувь
1 Архангай 60 2.16% 1,259,843.95 1.80% 0.81% 22.78%
2 Баян Өлгий 25 0.90% 516,913.74 0.74% 0.33% 11.31%
3 Баянхонгор 171 6.14% 10,777,805.64 15.42% 6.89% 92.93%
4 Булган 106 3.81% 1,283,364.72 1.84% 0.82% 26.33%
5 Говь Алтай 148 5.32% 3,979,531.95 5.69% 2.54% 28.13%
6 Говьсүмбэр 20 0.72% 209,644.08 0.30% 0.13% 37.83%
7 Дархан Уул 32 1.15% 52,827.57 0.08% 0.03% 16.13%
8 Дорноговь 211 7.58% 4,827,081.85 6.91% 3.09% 44.09%
9 Дорнод 103 3.70% 3,639,566.87 5.21% 2.33% 29.45%
10 Дундговь 226 8.12% 2,807,467.65 4.02% 1.79% 37.59%
11 Завхан 229 8.23% 2,459,652.47 3.52% 1.57% 29.83%
12 Орхон 1 0.04% 1,737.07 0.00% 0.00% 2.06%
13 Өвөрхангай 17 0.61% 6,964,118.31 9.96% 4.45% 110.73%
14 Өмнөговь 180 6.47% 9,936,392.81 14.22% 6.35% 60.08%
15 Сүхбаатар 175 6.29% 7,417,304.31 10.61% 4.74% 90.14%
16 Сэлэнгэ 68 2.44% 397,517.95 0.57% 0.25% 9.66%
17 Төв 223 8.01% 2,791,408.02 3.99% 1.78% 37.70%
18 Увс 58 2.08% 2,031,812.55 2.91% 1.30% 29.20%
19 Улаанбаатар 8 0.29% 1,214.39 0.00% 0.00% 0.26%
20 Ховд 73 2.62% 1,452,831.94 2.08% 0.93% 19.10%
21 Хөвсгөл 160 5.75% 4,305,478.59 6.16% 2.75% 42.79%
22 Хэнтий 489 17.57% 2,784,365.44 3.98% 1.78% 34.66%
Нийт дүн 2783 100% 69,897,881.87 100% 44.69% -
Зөрчилгүй орон нутгийн ТХГН-ийн тоо болон талбайн хэмжээ, аймгаар
Аймаг, нийслэлийн нэр Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо Орон нутгийн ТХГН-ийн талбайн хэмжээ Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь Аймаг, нийслэлийн дэвсгэрт эзлэх хувь
тоо эзлэх хувь талбайн хэмжээ, га эзлэх хувь
1 Архангай 16 1.14% 561,614.66 2.37% 0.36% 10.15%
2 Баян Өлгий 16 1.14% 373,895.56 1.58% 0.24% 8.18%
3 Баянхонгор 15 1.07% 78,749.95 0.33% 0.05% 0.68%
4 Булган 43 3.07% 943,026.88 3.98% 0.60% 19.35%
5 Говь Алтай 126 8.99% 2,698,891.00 11.39% 1.73% 19.08%
6 Говьсүмбэр 19 1.36% 192,455.38 0.81% 0.12% 34.73%
7 Дархан Уул 21 1.50% 50,166.22 0.21% 0.03% 15.32%
8 Дорноговь 114 8.13% 2,367,366.00 9.99% 1.51% 21.63%
9 Дорнод 12 0.86% 86,854.21 0.37% 0.06% 0.70%
10 Дундговь 94 6.70% 1,557,081.92 6.57% 1.00% 20.85%
11 Завхан 103 7.35% 1,790,839.38 7.56% 1.14% 21.72%
12 Өвөрхангай 14 1.00% 709,492.03 2.99% 0.45% 11.28%
13 Өмнөговь 63 4.49% 3,015,819.61 12.73% 1.93% 18.24%
14 Сүхбаатар 117 8.35% 3,972,776.12 16.77% 2.54% 48.28%
15 Сэлэнгэ 52 3.71% 163,788.27 0.69% 0.10% 3.98%
16 Төв 141 10.06% 857,226.21 3.62% 0.55% 11.58%
17 Увс 41 2.92% 1,815,957.80 7.66% 1.16% 26.10%
18 Улаанбаатар 5 0.36% 32.45 0.00% 0.00% 0.01%
19 Ховд 20 1.43% 600,359.65 2.53% 0.38% 7.89%
20 Хөвсгөл 11 0.78% 504,370.42 2.13% 0.32% 5.01%
21 Хэнтий 359 25.61% 1,351,824.92 5.71% 0.86% 16.83%
Нийт дүн 1402 100% 23,692,588.65 100% 15.15% -
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160