2745
Орон нутгийн ТХГН
952
Аймаг, нийслэлийн ТХГН
1793
Сум, дүүргийн ТХГН
1366
Зөрчилгүй орон нутгийн ТХГН
1101
Хууль, эрх зүйн зөрчилтэй орон нутгийн ТХГН
716
Газарзүйн байршил давхцсан зөрчилтэй орон нутгийн ТХГН
Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо, оноор
Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо болон талбайн хэмжээ, аймгаар
Аймаг, нийслэлийн нэр Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо Орон нутгийн ТХГН-ийн талбайн хэмжээ Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь Аймаг, нийслэлийн дэвсгэрт эзлэх хувь
тоо эзлэх хувь талбайн хэмжээ, га эзлэх хувь
1 Архангай 60 2.19% 1,259,843.95 1.83% 0.81% 22.78%
2 Баян Өлгий 25 0.91% 516,913.74 0.75% 0.33% 11.31%
3 Баянхонгор 171 6.23% 10,777,805.64 15.68% 6.89% 92.93%
4 Булган 106 3.86% 1,283,364.72 1.87% 0.82% 26.33%
5 Говь Алтай 147 5.36% 3,976,332.92 5.78% 2.54% 28.11%
6 Говьсүмбэр 20 0.73% 209,644.08 0.30% 0.13% 37.83%
7 Дархан Уул 32 1.17% 52,827.57 0.08% 0.03% 16.13%
8 Дорноговь 210 7.65% 4,803,358.37 6.99% 3.07% 43.88%
9 Дорнод 103 3.75% 3,639,566.87 5.29% 2.33% 29.45%
10 Дундговь 226 8.23% 2,807,467.65 4.08% 1.79% 37.59%
11 Завхан 229 8.34% 2,459,652.47 3.58% 1.57% 29.83%
12 Орхон 1 0.04% 1,737.07 0.00% 0.00% 2.06%
13 Өвөрхангай 4 0.15% 6,276,701.25 9.13% 4.01% 99.80%
14 Өмнөговь 180 6.56% 9,936,392.81 14.45% 6.35% 60.08%
15 Сүхбаатар 165 6.01% 7,201,374.55 10.47% 4.60% 87.52%
16 Сэлэнгэ 68 2.48% 397,517.95 0.58% 0.25% 9.66%
17 Төв 212 7.72% 2,788,651.71 4.06% 1.78% 37.66%
18 Увс 56 2.04% 1,820,929.58 2.65% 1.16% 26.17%
19 Улаанбаатар 8 0.29% 1,214.39 0.00% 0.00% 0.26%
20 Ховд 73 2.66% 1,452,831.94 2.11% 0.93% 19.10%
21 Хөвсгөл 160 5.83% 4,305,478.59 6.26% 2.75% 42.79%
22 Хэнтий 489 17.81% 2,784,365.44 4.05% 1.78% 34.66%
Нийт дүн 2745 100% 68,753,973.28 100% 43.96% -
Зөрчилгүй орон нутгийн ТХГН-ийн тоо болон талбайн хэмжээ, аймгаар
Аймаг, нийслэлийн нэр Орон нутгийн ТХГН-ийн тоо Орон нутгийн ТХГН-ийн талбайн хэмжээ Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь Аймаг, нийслэлийн дэвсгэрт эзлэх хувь
тоо эзлэх хувь талбайн хэмжээ, га эзлэх хувь
1 Архангай 16 1.17% 561,614.66 2.49% 0.36% 10.15%
2 Баян Өлгий 16 1.17% 373,895.56 1.66% 0.24% 8.18%
3 Баянхонгор 15 1.10% 78,749.95 0.35% 0.05% 0.68%
4 Булган 43 3.15% 943,026.88 4.18% 0.60% 19.35%
5 Говь Алтай 125 9.15% 2,695,691.97 11.95% 1.72% 19.06%
6 Говьсүмбэр 19 1.39% 192,455.38 0.85% 0.12% 34.73%
7 Дархан Уул 21 1.54% 50,166.22 0.22% 0.03% 15.32%
8 Дорноговь 113 8.27% 2,343,642.52 10.39% 1.50% 21.41%
9 Дорнод 12 0.88% 86,854.21 0.39% 0.06% 0.70%
10 Дундговь 94 6.88% 1,557,081.92 6.90% 1.00% 20.85%
11 Завхан 103 7.54% 1,790,839.38 7.94% 1.14% 21.72%
12 Өвөрхангай 1 0.07% 22,074.98 0.10% 0.01% 0.35%
13 Өмнөговь 63 4.61% 3,015,819.61 13.37% 1.93% 18.24%
14 Сүхбаатар 108 7.91% 3,766,083.92 16.69% 2.41% 45.77%
15 Сэлэнгэ 52 3.81% 163,788.27 0.73% 0.10% 3.98%
16 Төв 131 9.59% 854,920.14 3.79% 0.55% 11.55%
17 Увс 39 2.86% 1,605,074.83 7.12% 1.03% 23.07%
18 Улаанбаатар 5 0.37% 32.45 0.00% 0.00% 0.01%
19 Ховд 20 1.46% 600,359.65 2.66% 0.38% 7.89%
20 Хөвсгөл 11 0.81% 504,370.42 2.24% 0.32% 5.01%
21 Хэнтий 359 26.28% 1,351,824.92 5.99% 0.86% 16.83%
Нийт дүн 1366 100% 22,558,367.86 100% 14.42% -
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160