ТХГН-ийн нэр: Говийн бага - Дархан цаазат газар
Хамгаалалтанд авсан огноо: 1996-05-28
Хамгаалалтанд авсан тогтоол, шийдвэрийн дугаар: 1996 оны УИХ-ын 43-р тогтоол
Газарзүйн байрлал: Өмнөд хэсгийн хилийн заагт орших Борзонгийн говь, Зээмгэний говь, Хармагтайн говийг хамарна. Энэхүү дархан газар нь А, Б гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.
Засаг захиргааны хуваарь: Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян Овоо, Ханбогд, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг дэвсгэрт оршино.
Талбайн хэмжээ, га: 1830429.42
Хамгаалалтанд авсан үндэслэл: 1996 онд УИХ-ын 43 дугаар тогтоолоор дархан цаазат газар болгожээ. Монголын зүүн өмнөд говийн үндсэн хэв шинжийг төлөөлж, байгалийн унаган төрхөө харьцангуй сайн хадгалсан, дэлхийд ховордсон амьтад болох хулан, хар сүүлт, аргаль, янгирийн гол байршил нутаг юм.
Дэлхийн унаган байгаль, соёлын өв газар: Үгүй
Хүн ба Шим мандлын нөөц газар: Үгүй
Рамсарын конвенцид бүртгэгдсэн газар: Үгүй
Хил дамнасан ТХГН: Үгүй
Байгаль, газарзүйн онцлог: Манай орны хулангийн 50 орчим хувь нь энэ нутагт байршин нутагладаг. Байгалийн 2 мужийг төлөөлж Галбын говь, Борзонгийн говийн өргөн уудам нутгийг хамран байршина. Галбын говийн хэсгээр хотгор дагуудаа бударганат, олон наст бударгана-загт бүлгэмдэлтэй. Талархаг газраа баглуурт, хотгорт, мөнгөн хайргат, бор бударганат цөлийн ургамалтай. Мөн хотгор дагуу хужир мараалаг ба элсэрхэг хэсгээр заган ой ихтэй. Хулан, хар сүүлт нь сүүлийн жилүүдэд байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны зохисгүй нөлөөний улмаас цөөрөх хандлагатай болсон. Говийн бага дархан цаазат газар нь говийн аймгуудын зааг нутгийг хамрах тул ерөнхийдөө зэлүүд ба хилийн дагуух нутгийг хамгаалах, судлахад чухал ач холбогдолтой. Говийн их дархан газар нь цөлийн ландшафтыг төлөөлдөг. Харин жинхэнэ говийн ландшафт бүхий энэ нутгийг хамгаалалтад авснаар говийн эмзэг экосистемийг хамгаалах, судлах, зүй зохистой ашиглахад чухал ач холбогдолтой. Галбын говийн хэсэг нь Алашаа говийн дэд мужид багтах бөгөөд хотгор дагуудаа бударганат, олон наст бударганат-загт бүлгэмдэлтэй. Талархаг газраа баглуурт, хотгорт, мөнгөн харганат, бор бударганат, цөлийн ургамалтай. Дархан газрын дэвсгэрт дархан цаазтай амьтдаас хулан, хар сүүлт зээр говийн их дархан газраас дутахгүй олон тоотой тааралдана. Мөн амьтдаас хярс, мануул, чоно, үнэг, өмхий хүрэн, агнуурын шувуудаас ногтруу хахилаг элбэгтэй. Говийн Бага дархан газрыг байгуулснаар тус улсын нутаг дэвсгэрийн говийн бүс нутагт байгуулах дархан газрын дэд сүлжээ бүрэлдсэн гэж үзэж болно.
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160