Хамгаалалтын захиргааны нэр: Говь гурван сайхан БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Байгуулагдсан огноо: 1993-11-12
Байгуулсан тогтоол, шийдвэрийн дугаар: УИХ-ын 1993 оны 83 дугаар тогтоол
Үйл ажиллагаа: УИХ -ын 1993 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 83 дугаар тогтоолоор ГГБЦГ-ыг байгуулах анхны шийдвэр гарсан. Хожим нь УИХ-ын 1995 оны 5 дугаар сарын 4- ний 26 дугаар тогтоолоор ГГБЦГ-ын хилийнг заагийг баталгаажуулсан юм. Байгаль орчны сайдын 2006 оны 278 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан Өмнөговь аймгийн Говь Гурвансайхан БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны хариуцан хамгаалах нутаг дэвсгэрээс Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Баянговь, Шинэжинст, Өвөрхангай аймгийн Богд сумдын нутаг дэвсгэрт хамаарах 523826 га газар нутгийн хамгаалалтыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2012 оны А-218 дугаар тушаалаар Баянхонгор аймгийн Их Богд БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанд хариуцуулсан. Одоогийн байдлаар ГГБЦГ -ын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 2171737 га тайлбайтай байна. ГГБЦГ-ын зорилго нь Говийн экосистемийн унаган төрх, тэнцвэрт байдлыг хадгалах, байгаль, түүх соёлын өвийг хамгаалах, танин мэдэх, зохистой ашиглах, бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад оршино.
Байршил: Өмнөговь аймаг, Даланзадгад хот
Утас: 70533615, 70533973
Факс: 70533973
И-мэйл: govigurvansaihan_btsg@yahoo.com
Вэб хаяг: Govi Gurvan Saikhan National Park fecabook
Газарзүйн мэдээний төрөл: Цэгэн мэдээ
Газарзүйн мэдээ татаж авах: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160