ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сэлэнгэ
Сум, дүүргийн нэр: Ерөө
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Нэр тодорхойгүй 2
Газрын нэр: Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2000-01-01
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил:
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 49.388864 107.189262 49 23 19.91 107 11 21.343
2 49.388864 107.176484 49 23 19.91 107 10 35.342
3 49.414975 107.176485 49 24 53.91 107 10 35.346
4 49.414976 107.157874 49 24 53.914 107 9 28.346
5 49.398864 107.157873 49 23 55.91 107 9 28.343
6 49.398865 107.136762 49 23 55.914 107 8 12.343
7 49.389421 107.136762 49 23 21.916 107 8 12.343
8 49.389421 107.103984 49 23 21.916 107 6 14.342
9 49.450533 107.103986 49 27 1.919 107 6 14.35
10 49.450529 107.293986 49 27 1.904 107 17 38.35
11 49.433862 107.293986 49 26 1.903 107 17 38.35
12 49.431085 107.272596 49 25 51.906 107 16 21.346
13 49.419973 107.272596 49 25 11.903 107 16 21.346
14 49.419973 107.293985 49 25 11.903 107 17 38.346
15 49.38664 107.293984 49 23 11.904 107 17 38.342
16 49.386641 107.221206 49 23 11.908 107 13 16.342
17 49.374141 107.221205 49 22 26.908 107 13 16.338
18 49.374142 107.183705 49 22 26.911 107 11 1.338
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160