ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сэлэнгэ
Сум, дүүргийн нэр: Ерөө
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Нэр тодорхойгүй 1
Газрын нэр: Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2000-01-01
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил:
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 49.486647 107.000375 49 29 11.929 107 0 1.35
2 49.522761 107.00036 49 31 21.94 107 0 1.296
3 49.522762 107.055916 49 31 21.943 107 3 21.298
4 49.558874 107.055917 49 33 31.946 107 3 21.301
5 49.558873 107.033694 49 33 31.943 107 2 1.298
6 49.62693 107.033696 49 37 36.948 107 2 1.306
7 49.626932 107.158697 49 37 36.955 107 9 31.309
8 49.486643 107.158709 49 29 11.915 107 9 31.352
9 49.486644 107.136487 49 29 11.918 107 8 11.353
10 49.522764 107.136471 49 31 21.95 107 8 11.296
11 49.522764 107.12536 49 31 21.95 107 7 31.296
12 49.486644 107.125376 49 29 11.918 107 7 31.354
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160