ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорнод
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Бүдүүний говь, Нарийн булаг
Газрын нэр: Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 11322.6000
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн үзэсгэлэнт газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2014-06-19
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 5
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2019-06-19
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 08-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: Файл харах
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2014-08-25
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-01469
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.84083611 113.99388333 48 50 27.01 113 59 37.98
2 48.84083333 113.76891111 48 50 27 113 46 8.08
3 48.91666667 113.76889167 48 55 0 113 46 8.01
4 48.91666667 113.91 48 55 0 113 54 36
ОНТХГ-ын байршил давхцсан зөрчлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Давхцуулж харьцуулсан мэдээний нэр: Улсын ТХГН
Зөрчлийг илрүүлсэн огноо: 2019-11-20
Зөрчлийг илрүүлсэн хүний нэр, албан тушаал, байгууллага: БОМТ, Вандандорж
Зөрчлийн тухай мэдээлэл: Яхь нуур-БНГ
Зөрчлийг арилгах талаар авсан арга хэмжээ:
Зөрчлийг хэрхэн арилгах тухай зөвлөмж:
Зөрчлийг арилгах тухай хавсаргах файл:
Зөрчлийг арилгасан эсэх: үгүй
Зөрчлийг арилгасан огноо:
Зөрчлийг арилгасан хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийг хэрхэн арилгасан тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгасан тухай хавсаргах файл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160