ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорнод
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Түмэн хоньт
Газрын нэр: Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 11230.3300
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн үзэсгэлэнт газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2014-06-19
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 5
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2019-06-19
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 08-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: Файл харах
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2014-08-25
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-01476
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 49.25 112.5 49 15 0 112 30 0
2 49.25 112.33333333 49 15 0 112 19 60
3 49.33333333 112.33333333 49 19 60 112 19 60
4 49.33333333 112.5 49 19 60 112 30 0
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160