ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорноговь
Сум, дүүргийн нэр: Хөвсгөл
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Шавгийн зоо
Газрын нэр: Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 21453.4900
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн нөөцөд авсан газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2020-09-25
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2035-09-25
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2020-10-08
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-03074
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 43.41708333 109.50049444 43 25 1.5 109 30 1.78
2 43.32891944 109.50015556 43 19 44.11 109 30 0.56
3 43.31683056 109.51558056 43 19 0.59 109 30 56.09
4 43.30328889 109.58654444 43 18 11.84 109 35 11.56
5 43.32870833 109.61119722 43 19 43.35 109 36 40.31
6 43.36028889 109.74138056 43 21 37.04 109 44 28.97
7 43.38790278 109.75135833 43 23 16.45 109 45 4.89
8 43.37996389 109.82559722 43 22 47.87 109 49 32.15
9 43.41691389 109.82450833 43 25 0.89 109 49 28.23
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160