Copyright Цаг уур орчны шинжилгээний газар. Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн. 2015