1515
Хэмжилт хийсэн мониторингийн цэгийн тоо
1298
Хэмжилт хийсэн зүсэлтийн тоо
Хэмжилт хийсэн мониторингийн цэгийн тоо, аймгаар
Хэмжилт хийсэн зүсэлтийн тоо, оноор
Copyright Цаг уур орчны шинжилгээний газар. Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн. 2015