Ойн нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл

Ойжуулалтын арга хэмжээ гүйцэтгэж буй хуулийн этгээд

Ойжуулалтын ажил хэмжээ гүйцэтгэсэн 333 иргэн, байгууллага, ойн нөхөрлөл байна.

Дэлгэрэнгүй...

Байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил

БОАЖЯ нь төсвийн хөрөнгөөр байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээж авч, тэдгээрийг санхүүжүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй...

Мод үржүүлэг, тарьц суулгац

Мод үржүүлгийн газар гэдэг бол мод бутны тарьц, суулгацыг ургуулах, ойн аж ахуйн биеэ даасан нэгж мөн. Үндсэн зорилго нь: Ойжуулалт, хамгаалалтын ойн зурвас, хот суурин газрыг цэцэрлэгжүүлэх, жимс жимсгэний цэцэрлэг байгуулах зэрэгт зориулан тарьц, суулгац материалуудыг ургуулах явдал юм.

Дэлгэрэнгүй...

Ойжуулалтын арга хэмжээний төлөвлөлт

БОАЖЯ нь жил бүрийн ойжуулалтын арга хэмжээний ажлын төлөвлөгөөг аймаг бүрээр батална.

Дэлгэрэнгүй...

Таримал ой

БОАЖЯ нь иргэн өөрийн өмчлөлийн болон эзэмшлийн газартаа, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага эзэмшлийн газартаа өөрийн хөрөнгөөр тарьж, ургуулсан таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх, ойн санд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй...

Ойн үрийн аж ахуй

Үрийн нөөцийн улсын сан нь Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр бий болсон төрийн өмч бөгөөд түүнийг бүрдүүлэх, хадгалах үүрэг бүхий сангийн салбартай байж болно.

Дэлгэрэнгүй...

Ойжуулалтын ажил

2020 оны байдлаар 1 иргэн, байгууллага, ойн нөхөрлөл 28 га талбайд 55300 мод, сөөг тарьж, ойжуулалтын ажил гүйцэтгэсэн байна.

Дэлгэрэнгүй...

Ойн зурвас

БОАЖЯ нь төсвийн хөрөнгөөр ойн зурвас байгуулах ажил зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээж авч, тэдгээрийг санхүүжүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй...

Ногоон байгууламж

БОАЖЯ нь төсвийн хөрөнгөөр хот суурин газрыг цэцэрлэгжүүлэх, ногоон байгууламж бий болгох ажил зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээж авч, тэдгээрийг санхүүжүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй...