Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
81 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50501 - Алтай 2021 5 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
82 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50501 - Алтай 2021 5 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
83 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50502 - Тоорой 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
84 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50502 - Тоорой 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
85 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50503 - Ажбогд 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
86 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50503 - Ажбогд 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
87 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говьсүмбэр 51801 - Чойр 2021 5 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
88 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говьсүмбэр 51801 - Чойр 2021 5 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
89 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 51601 - Дархан 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
90 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 51601 - Дархан 2021 5 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160