Цацрагийн тунгийн чадлын сарын дундаж мэдээ дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр: Орхон
Хяналтын цэгийн индекс: 236
Хяналтын цэгийн нэр: Эрдэнэт
Хэмжилт хийсэн он: 2012
Хэмжилт хийсэн сар: 1
Хэмжилт хийсэн бүлгийн дугаар - нэр: 111 - Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ
Хэмжсэн нэгж: мкЗв/цаг
Хэмжилтийн бодит утга: 0.10
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: ЦУОШГ - Эрдэнэцэцэг
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160