Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
11 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50602 - Эхийн гол 2021 6 0.09 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
12 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Баянхонгор 50602 - Эхийн гол 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
13 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 51301 - Булган 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
14 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Булган 51301 - Булган 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
15 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50501 - Алтай 2021 6 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
16 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50501 - Алтай 2021 6 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
17 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50502 - Тоорой 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
18 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50502 - Тоорой 2021 6 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
19 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говьсүмбэр 51801 - Чойр 2021 6 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
20 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говьсүмбэр 51801 - Чойр 2021 6 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160