Хайлтын хэсэг
Хэмжилт хийсэн бүлэг Аймаг, нийслэлийн нэр Хяналтын цэгийн индекс Хэмжилт хийсэн он Хэмжилт хийсэн сар Хэмжилтийн бодит утга
91 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50501 - Алтай 2021 2 0.12 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
92 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50502 - Тоорой 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
93 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50502 - Тоорой 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
94 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50503 - Ажбогд 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
95 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говь Алтай 50503 - Ажбогд 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
96 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говьсүмбэр 51801 - Чойр 2021 2 0.13 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
97 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Говьсүмбэр 51801 - Чойр 2021 2 0.11 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
98 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 51601 - Дархан 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
99 Хөрсний цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 51601 - Дархан 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
100 Агаарт хийсэн цацрагийн түвшний ажиглалтын мэдээ Дархан Уул 51602 - Шарын гол 2021 2 0.10 мкЗв/цаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160