Бохирдуулах бодисын ялгарал, шилжилтийн бүртгэлийн систем

PRTR - Polutant Release and Transfer Registers

Энэхүү бүртгэлийн систем нь ус, агаар, хөрсөнд ялгарч, шингэж буй аюултай бохирдуулагч бодисын жил бүрийн мэдээллийг агуулна.

ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ

Бохирдуулах бодис/Pollutants

Байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлэх шинж чанартай байгаль орчинд оршиж буй бодис , тэдгээрийн нэгдлийг

Ялгаралт/Release

Хүний санаатай болон санамсаргүй, байнгын үйл ажиллагааны улмаас үүссэн бохирдуулах бодисыг шууд ялгаруулах, зайлуулах, хаях, шингээх, бохирын системээр дамжуулан цэвэршүүлэхгүй зайлуулах зэргээр байгаль орчинд хаяхыг

Хаягдлын цэгт шилжүүлэх/Off-site transfer

Бохирдуулах бодис болон хаягдлыг байгууламжийн хилээс гадна зайд орших зориулалтын газарт тээвэрлэн хаях болон ахин боловсруулахаар, хаягдал усыг цэвэршүүлэхээр шилжүүлэхийг

Бохирдуулагч эх үүсвэр/Pollution source

гэж байгаль орчинд бохирдуулах бодис гаргадаг аливаа объект, байгууламжийг

Хог хаягдлын цэг/Waste point

гэж хог хаягдал төвлөрүүлж, булшлах зөвшөөрөгдсөн газрыг

Байгууламж/Facility

Нэг газар болон зэрэгцэн орших газарт суурилүүлсан, ижил эзэмшигч болон оператортой, бохирдуулагч эх үүсвэр болж буй байгууламж