БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо Хэрэгжүүлэх хугацаа
1 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-12-09 2020-2024
2 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2020-08-28 2020-2024
3 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2016-09-09 2016-2020
4 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2004-2008 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2004-11-05 2004-2008 он
5 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2008 -2012 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2008-11-21 2008-2012 он
6 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2012-09-18 2012-2016