БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал
Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хамрах хүрээ: Үндэсний
Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын нэр: МОНГОЛ УЛСЫН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал баталсан огноо: 2001-06-14
Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: Улсын их хурлын 57-р тогтоол
Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын зорилго: Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын эрхэм зорилго нь тус улсын газар, түүний баялаг, газар тариалан, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн нөөц, оюуны чадавхийг байгаль орчны даацад зохицуулан оновчтой ашиглах үндсэн дээр хүн ам, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн зохисгүй бөөгнөрлийг задалж, хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа, аймаг, бүс нутаг хоорондын тэгш бус, тэнцвэргүй байдлыг багасгаж хөгжлийн түвшинг ойртуулах, үндэсний эдийн засаг, нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх дотоод, гадаад таатай орчныг бүрдүүлэхэд оршино.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: 2001-2020 он
 Буцах