БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал
Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын нэр Баталсан огноо Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат
1 МОНГОЛ УЛСЫН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 2001-06-14 2001-2020 он