БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 100 бичлэг байна.
Төслийн мэдээлэл
Төсөл хэрэгжих БО-ны салбар Төслийн нэр Төслийн төрөл Төслийн дугаар Эхэлсэн хугацаа Дууссан/Дуусах хугацаа
1 Цөлжилт Дорнод Mонголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт, Биологийн олон янз байдлын хамгаалал Олон улсын GCP/MON/018/GFF 2021-03-16 2026-03-16
2 Цөлжилт “Монгол орны хуурай бүс нутгаас үүдэлтэй элсэн ба шороон шуурганаас урьдчилан сэргийлэх, буруулах” Олон улсын UNJP/MON/019/CCD 2019-09-01 2022-09-30
3 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг Биологийн олон янз байдлын хамгаалал ба уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь” төслийн II ба III үе шат Олон улсын PN:2014.2129.6 2020 2027
4 Уур амьсгал “НҮБУАӨСК-ын хэрэгжилтийн Үндэсний дөрөвдүгээр тайлан-илтгэл, Хүлэмжийн хийн ялгарал, шингээлтийн нэмэлт хоёрдугаар тайлан боловсруулах” төсөл Олон улсын SB-012855.07 2019-09 2022-08
5 Химийн хорт болон аюултай бодис “Монгол Улсад Монреалийн протоколыг хэрэгжүүлэх, удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх нь” (11-р үе шат) Олон улсын MON/SEV/83/INS/29 2020-01-01 2021-12-31
6 Амьтан "МОНГОЛ УЛСЫН ГОВИЙН МАЗААЛАЙ БААВГАЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ТЕХНИКИЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ" Олон улсын 2019-03-18 2021-07-31
7 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл Олон улсын Мон (3787/3788) 2019 2024
8 Ус, рашаан Усны Засаглалыг Шинэлэг Арга замаар Хэрэгжүүлэх нь Олон улсын TA 9440 MON (51099-001) 2018-09-01 2021-06-30
9 Химийн хорт болон аюултай бодис Алтны бичил уурхайд мөнгөн усны хэрэглээг зогсооход оруулах хувь нэмэр: Олборлогчоос цэвэршүүлэгч рүү Олон улсын GEF9695 2019-01-01 2023-12-31
10 Байгаль хамгаалал Монгол орны баруун бүсэд хөгжлийн сөрөг нөлөөлөл, газрын доройтлыг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь Олон улсын МОН16/301 2016.06 2019.06