БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 10 бичлэг байна.
Аймгийн ИТХ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Аймгийн нэр БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
1 Булган Цөлжилт Булган аймгийн Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр 2009-12-03
2 Говьсүмбэр Цөлжилт Говьсүмбэр Цөлжилттэй тэмцэх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр 2010-11-16
3 Дархан Уул Цөлжилт Дархан-Уул аймгийн Цөлжилттэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөр 2011-06-17
4 Дорноговь Цөлжилт Дорноговь аймгийн Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр 2011-04-11
5 Завхан Цөлжилт Завхан аймгийн цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр 2012-02-03
6 Дундговь Цөлжилт Ногоон-хөгжил Дундговь 2011-11-05
7 Сүхбаатар Цөлжилт Сүхбаатар Аймгийн цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр 2012-02-09
8 Төв Цөлжилт Төв аймгийн Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр 2010-09-29
9 Ховд Цөлжилт Ховд Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр 2011-01-27
10 Хөвсгөл Цөлжилт Хөвсгөл Аймгийн цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр 2011-05-10