БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: Аймгийн ИТХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Аймгийн
Аймаг/хотын нэр: Сүхбаатар
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Цөлжилт
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: Сүхбаатар Аймгийн цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2012-02-09
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр:
 Буцах