БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: Аймгийн ИТХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Аймгийн
Аймаг/хотын нэр: Завхан
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Цөлжилт
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: Завхан аймгийн цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2012-02-03
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр:
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол Аймгийн цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр 2012 20131205_1137_11.docx
2 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол Завхан аймгийн цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2012 20131205_7799_11.docx
 Буцах