БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 9 бичлэг байна.
ЗГ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
1 Байгалийн ургамал "ЧАЦАРГАНА" ХӨТӨЛБӨР 2010-06-23
2 Цөлжилт ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2010-04-14
3 Уур амьсгал ЦАГ АГААРТ ЗОРИУДААР НӨЛӨӨЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 2015 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР 2007-01-01
4 Химийн хорт болон аюултай бодис “УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2006-01-01
5 Ой ОЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2001-10-31
6 Амьтан НЭН ХОВОР, ХОВОР АМЬТДЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2011-12-04
7 Ой “НОГООН ХЭРЭМ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2005-05-24
8 Ногоон хөгжил Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц 2015-08-04
9 Хүлэмжийн хий “АЛТ-2” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2017-01-18