БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: ЗГ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Химийн хорт болон аюултай бодис
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: “УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2006-01-01
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: Засгийн газрын 2006 оны 99 дүгээр тогтоол
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: УЗОБ-ийн хор нөлөөллөөс байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: : 1. УЗОБ-ийн тухай Стокгольмын конвенцийг хэрэгжүүлэх механизм, эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх 2. ПХБ агуулсан тоног төхөөрөмжийн хэрэглээг зогсоож, нөөц хаягдлыг 2020 он гэхэд устгаж дуусгах 3. Зориудын бус үйлдвэрлэлээс үүсэх диоксин ба фураны хэмжээг бууруулах 4. УЗОБ агуулсан пестицидүүдээр бохирдсон газруудыг олж тогтоон, хоргүйжүүлэх 5. УЗОБ-ийн талаархи ухуулга сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн үндэсний тогтолцоо бий болгох 6. УЗОБ-ийн хяналт-шинжилгээ ба судалгаа шинжилгээний чадавхийг бүрдүүлэх
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: I ҮЕ ШАТ /2007-2010 он/-нд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг сайжруулан, УЗОБ-ийн хэмжээ, эх үүсвэр, хаягдлын хэмжээ, бохирдсон газруудыг нарийвчлан тогтоож, түүнийг устгах, үүсэлтийг бууруулах, хоргүйжүүлэх үйл ажиллагааны бэлтгэлийг ханган, үндэсний чадавхийг бий болгоно. II ҮЕ ШАТ /2011-2020 он/-нд УЗОБ-ийг агуулсан тоног төхөөрөмжийн хэрэглээг зогсоох, нөөц хаягдлыг устгах, бохирдсон газруудыг хоргүйжүүлэх, үүсэлтийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
Хариуцах нэгж: Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн асуудал эрхэлсэн орон тооны бус зөвлөл хэрэгжүүлнэ.
 Буцах