БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: ЗГ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Ногоон хөгжил
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2015-08-04
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр:
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Монгол орны биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь Монгол Улсын иргэн бүрийн Үндсэн хуулиар олгогдсон эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийг нь баталгаатай болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх явдал мөн.
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: Монгол орны биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, тогтвортой ашиглах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараах тэргүүлэх чиглэлийг баримтална
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: 2015-2025
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц 2015-2025 20170412_3858_41.doc
 Буцах