БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: ЗГ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Уур амьсгал
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: ЦАГ АГААРТ ЗОРИУДААР НӨЛӨӨЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 2015 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2007-01-01
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: Засгийн газрын 2007 оны 96 дугаар тогтоол
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, ган, цөлжилтөд нэрвэгдэж байгаа бүс нутгийн байгаль орчны төлөв байдлыг дэмжих зорилгоор цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг 2015 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр (цаашид "хөтөлбөр" гэх)-ийн зорилт нь:
· хөрсний чийг, таримал болон бэлчээрийн ургамлын ургац, гол мөрөн, нуур, цөөрөм, усан сангийн усны нөөцийг нэмэгдүүлэх;
· цөлжилт, элсний нүүдэл, хөрсний эвдрэлийг багасгах;
· хүн, техник хүрэх боломжгүй ой хөвчийн түймрийг унтраахад дэмжлэг үзүүлэх;
· таримал ургамлыг мөндрөөс хамгаалах;
· шинжлэх ухаан, технологийн дэвшилд тулгуурлан цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх арга технологийг боловсронгуй болгоход оршино.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: Нэгдүгээр үе шат (2007-2008 он)
Хоёрдугаар үе шат (2009-2012 он)
Гуравдугаар үе шат (2013-2015 он)
Хариуцах нэгж: Хөтөлбөрийг ус, цаг уур, орчны хяналт-шинжилгээний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага хэрэгжүүлнэ.
 Буцах