БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: ЗГ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Ой
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: “НОГООН ХЭРЭМ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2005-05-24
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: Засгийн газрын 2005 оны 44 дүгээр тогтоолын
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний зохисгүй үйл ажиллагаанаас шалтгаалж ойн сан хомсдох, цөлжилт, элсний нүүлт, шар шороон шуурга улам эрчимжиж байгаа экологийн өнөөгийн сөрөг нөлөөллийг багасгаж, цөлжилт, элсний нүүлтийг сааруулах ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгоход байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн цогц бодлого, арга хэмжээг бүс нутгийн онцлогт тохируулан урт хугацааны турш үе шаттайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлэх үндсэн дээр Монгол орны говь, хээрийн бүсийн заагийг бүрэн хамарсан ногоон зурвас, ногоон төгөл байгуулахад энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: Хөтөлбөрийн үндсэн зорилтыг дараахь байдлаар тодорхойлж байна:
а/говь, цөлийн бүсийн модлог, сөөглөг, өвслөг ургамлын бүрдэл, тархац, биомасс, усан хангамж, хөрсний бүтэц, уур амьсгалын холбогдолтой экосистемийн иж бүрэн судалгаа зохион явуулж хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шинжлэх ухааны үндэслэл боловсруулах;
б/говь, хээрийн бүсийн заагт элсний нүүлт, цөлжилтийг сааруулах зорилгоор мод, бут, сөөг, ургамлын бүрхэвч бүхий үндсэн "Ногоон хэрэм” буюу “Экотрасс”, туслах ногоон зурвас байгуулах;
в/говь, хээр, цөлийн бүсэд ойн нөөц, бэлчээр, тариалангийн талбай, авто болон төмөр замын хамгаалах ногоон зурвас байгуулах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх;
г/цөлжилт, элсний нүүлт, шар шороон шуургыг сааруулахад бүх нийтийн оролцоог хангах;
. д/ой, ургамлыг нөхөн сэргээх;
е/үндэсний болон орон нутгийн түвшинд “Ногоон хэрэм” байгуулах талаар эрх зүй, зохион байгуулалтын орчныг бүрдүүлэх.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: I ҮЕ ШАТ /2005-2015 он/-нд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүй, зохион байгуулалт, үндэсний чадавхийг бүрдүүлсний үндсэн дээр нийт ажлын 20-иос доошгүй хувийг гүйцэтгэж, хэрэгжүүлэх арга, технологийг эзэмшинэ;
П ҮЕ ШАТ /2015-2025 он/-нд эхний үе шатны үйл ажиллагааны явц, байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч, үндэсний чадавхийг бэхжүүлсний үндсэн дээр нийт ажлын 30-аас доошгүй хувийг гүйцэтгэж, үр дүнг сайжруулна;
Ш ҮЕ ШАТ /2025-2035 он хүртэл/-нд хөтөлбөрийн экологи, нийгэм, эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлж, цөлжилт, элсний нүүлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга механизмыг бүрэн ашигласны үндсэн дээр нийт ажлын 50-иас доошгүй хувийг гүйцэтгэнэ.
Хариуцах нэгж: хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, зохицуулах үүргийг Удирдах зөвлөл хэрэгжүүлнэ
 Буцах