БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: ЗГ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Ой
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: ОЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2001-10-31
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: Засгийн газрын 248 дугаар тогтоол
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн холбоос хаяг: Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн санд хандах
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Хөтөлбөрийн зорилго нь экологийн тэнцвэр, тогтвортой хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чадавхийг дээшлүүлж байгаль орчин, ойн талаар төрөөс баримтлах бодлогын зорилтууд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход оршино.
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: Хөтөлбөрийн зорилт нь:
Нэг. Хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөлөл, ойн түймэр, хөнөөлт шавьж, өвчнөөс сэргийлэх, тэдгээртэй тэмцэх, хохирлыг арилгах арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэх, ойн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, ойг хамгаалах ажилд дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх;
Хоёр. 1. Ойн аж ахуйн арга хэмжээг менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх, ой, ойн дагалт баялгийг зохистой ашиглах, ойн нөөц бүхий зарим бүс нутагт ойн төв зам байгуулах;
Хоёр. 2. Мод боловсруулах үйлдвэрүүдэд орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлэн нутагшуулж, модны ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэн уламжлалт болон шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх. (Хоёр дахь хэсгийг 2011-04-13-ны 113-р тогтоолоор өөрчлөн найруулсан )
Гурав. Мод сөөгний үр бэлтгэх, тарьц суулгац үржүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, гол мөрний эх, мод бэлтгэсэн, түймэр, хөнөөлт шавьж, өвчинд нэрвэгдсэн ойн талбайг эхний ээлжинд ойжуулж, тал хээр, говь, цөлд хамгаалалтын ойн зурвас, төгөл, ногоон хаалт байгуулах арга хэмжээг дэс дараатай хэрэгжүүлэх; Дөрөв. Ой, модны салбарын менежмент, бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох; Тав. Ойн салбарт шинжлэх ухаан, дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэх, олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: Хөтөлбөрийг дараахь хугацаанд хэрэгжүүлнэ:
- 1 дүгээр үе 2005 он хүртэл
- 2 дугаар үе 2006-2010 он
- 3 дугаар үе 2011-2015 он
Хариуцах нэгж: Үндэсний хороо
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол ОЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2005-2015он 20131225_233_15.docx
 Буцах