БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: ЗГ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Цөлжилт
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2010-04-14
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: ЗГ-ын 90-р тогтоол
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн холбоос хаяг: Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн санд хандах
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь цөлжилттэй тэмцэх, цөлжилтийг сааруулах, газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх замаар байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангаж, цөлжилтөд өртсөн нутгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд оршино.
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: Тэргүүлэх чиглэлүүд: 1. Байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх; 2. Хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох; 3. Шинжлэх ухаан, технологийн мэдлэгийн хүрээг өргөжүүлэх; 4. Сурталчилгаа, оролцоог нэмэгдүүлэх, боловсролыг дэмжих; 5. Орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх бодит арга хэмжээг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр нь 2010-2020 оны хооронд дараахь хоёр үе шаттайгаар хэрэгжинэ: Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он)-нд цөлжилттэй тэмцэх ажлын эрх зүйн орчин, зохион байгуулалтыг сайжруулах, цөлжилттэй тэмцэх үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх, цөлжилттэй тэмцэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн цогц бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ; Хоёрдугаар үе шат (2016-2020 он)-нд цөлжилтөд хүчтэй өртсөн эмзэг бүс нутгийн доройтсон орчныг нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэх замаар цөлжилтийн эрчийг сааруулах бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
Хариуцах нэгж: Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хороо
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Англи NATIONAL ACTION PROGRAM FOR COMBATING DESERTIFICATION IN MONGOLIA (2010-2020) 2010 20131204_5433_1.doc
2 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол Хөтөлбөр батлах тухай Засгийн газрын тогтоол 2010 20131204_2120_1.pdf
3 Хэрэгжилтийн байдал Монгол Цөлжилтийн өнөөгийн төлөв байдал, төрийн бодлого, авч буй арга хэмжээ, хүндрэл бэрхшээлүүд 2009 20131204_29_1.docx
 Буцах