БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 15 бичлэг байна.
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгаа хийсэн БО-ны салбар Судалгааны нэр Судалгааны төрөл Судалгааны дугаар Эхэлсэн хугацаа Дууссан/Дуусах хугацаа
1 Ус, рашаан “УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан Дотоодын 1700322 2009 2011
2 Цөлжилт Хүний болон байгалийн нөлөөгөөр доройтсон газрыг биологийн болон биогеотехнологийн аргаар нөхөн сэргээх технологи боловсруулах”Шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан 2011-2012 он Дотоодын 2011 2012
3 Ой “МОНГОЛ ОРНЫ ШИЛМҮҮСТ ОЙН ГЕНИЙН САНГ ХАМГААЛАХ, МОДНЫ ҮРИЙН БАЙНГЫН ТАЛБАЙ СОНГОХ СУДАЛГАА” СЭДЭВТ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН Дотоодын 020 2011 2013
4 Ус, рашаан "ТУУЛ ГОЛЫН ГАЗАР ДООРХИ УСНЫ ТЭЖЭЭГДЛИЙН СУДАЛГАА БА БОХИРДЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан Дотоодын 20 2011 2013
5 Амьтан ХУЛДЫНХАНЫ ОВГИЙН ЗАГАС ҮРЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, ТУРШИЛТ СУДАЛГАА Дотоодын 2012 2014
6 Цөлжилт ЦӨЛЖИЛТИЙГ СААРУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ БОЛОВСРУУЛЖ ТУРШИХ Дотоодын 2011 2014
7 Агаар, түүний бохирдол ГОВИЙН БҮСИЙН УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ЭКОЛОГИ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ҮНЭЛГЭЭ, БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ БОЛОН ХӨРСНИЙ ҮРЖИЛ ШИМИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧАДАВХИТАЙ ФЕРМЕНТИЙН ИДЭВХИ БҮХИЙ ШТАММЫГ ТОДОРХОЙЛОХ Дотоодын 02/12 2014 2014
8 Ус, рашаан Орхон-Сэлэнгийн томоохон голуудын экологийн урсацыг тогтоох, ашиглалтын нөөцийг тодорхойлох Олон улсын 2014 2014
9 Уур амьсгал Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох загварчлалд супер компьютерийн технологи ашиглах Дотоодын 13ББ04ШТ304 2013 2015
10 Ногоон хөгжил "Байгалийн бүс, бүслүүрийн экосистемийн урт хугацааны өөрчлөлтийн судалгаа" Дотоодын ShUT_A/349_005/2013 2013 2015