БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 15 бичлэг байна.
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгаа хийсэн БО-ны салбар Судалгааны нэр Судалгааны төрөл Судалгааны дугаар Эхэлсэн хугацаа Дууссан/Дуусах хугацаа
1 Ус, рашаан “УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан Дотоодын 1700322 2009 2011
2 Цөлжилт ЦӨЛЖИЛТИЙГ СААРУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ БОЛОВСРУУЛЖ ТУРШИХ Дотоодын 2011 2014
3 Ой “МОНГОЛ ОРНЫ ШИЛМҮҮСТ ОЙН ГЕНИЙН САНГ ХАМГААЛАХ, МОДНЫ ҮРИЙН БАЙНГЫН ТАЛБАЙ СОНГОХ СУДАЛГАА” СЭДЭВТ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН Дотоодын 020 2011 2013
4 Ус, рашаан "ТУУЛ ГОЛЫН ГАЗАР ДООРХИ УСНЫ ТЭЖЭЭГДЛИЙН СУДАЛГАА БА БОХИРДЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан Дотоодын 20 2011 2013
5 Цөлжилт Хүний болон байгалийн нөлөөгөөр доройтсон газрыг биологийн болон биогеотехнологийн аргаар нөхөн сэргээх технологи боловсруулах”Шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан 2011-2012 он Дотоодын 2011 2012
6 Амьтан ХУЛДЫНХАНЫ ОВГИЙН ЗАГАС ҮРЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, ТУРШИЛТ СУДАЛГАА Дотоодын 2012 2014
7 Уур амьсгал Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох загварчлалд супер компьютерийн технологи ашиглах Дотоодын 13ББ04ШТ304 2013 2015
8 Ногоон хөгжил "Байгалийн бүс, бүслүүрийн экосистемийн урт хугацааны өөрчлөлтийн судалгаа" Дотоодын ShUT_A/349_005/2013 2013 2015
9 Ус, рашаан Монгол орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа Дотоодын 2013.01.01 2015.12.31
10 Агаар, түүний бохирдол ГОВИЙН БҮСИЙН УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ЭКОЛОГИ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ҮНЭЛГЭЭ, БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ БОЛОН ХӨРСНИЙ ҮРЖИЛ ШИМИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧАДАВХИТАЙ ФЕРМЕНТИЙН ИДЭВХИ БҮХИЙ ШТАММЫГ ТОДОРХОЙЛОХ Дотоодын 02/12 2014 2014