БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 15 бичлэг байна.
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгаа хийсэн БО-ны салбар Судалгааны нэр Судалгааны төрөл Судалгааны дугаар Эхэлсэн хугацаа Дууссан/Дуусах хугацаа
11 Ус, рашаан Орхон-Сэлэнгийн томоохон голуудын экологийн урсацыг тогтоох, ашиглалтын нөөцийг тодорхойлох Олон улсын 2014 2014
12 Ой “МОНГОЛ ОРНЫ ШИЛМҮҮСТ ОЙН ГЕНИЙН САНГ ХАМГААЛАХ, МОДНЫ ҮРИЙН БАЙНГЫН ТАЛБАЙ СОНГОХ СУДАЛГАА” СЭДЭВТ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН Дотоодын 020 2011 2013
13 Агаар, түүний бохирдол ГОВИЙН БҮСИЙН УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ЭКОЛОГИ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ҮНЭЛГЭЭ, БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ БОЛОН ХӨРСНИЙ ҮРЖИЛ ШИМИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧАДАВХИТАЙ ФЕРМЕНТИЙН ИДЭВХИ БҮХИЙ ШТАММЫГ ТОДОРХОЙЛОХ Дотоодын 02/12 2014 2014
14 Цөлжилт ЦӨЛЖИЛТИЙГ СААРУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ БОЛОВСРУУЛЖ ТУРШИХ Дотоодын 2011 2014
15 Амьтан ХУЛДЫНХАНЫ ОВГИЙН ЗАГАС ҮРЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, ТУРШИЛТ СУДАЛГАА Дотоодын 2012 2014