БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгааны статус: Хэрэгжиж дууссан
Төсөл хэрэгжих БО-ны салбар: 6
Судалгааны дугаар: ShuTT_007/2016
Судалгааны нэр: Аргаль, янгир, буга, тахь зэрэг зэрлэг амьтдын паразитын эсрэг үйлчилгээтэй тэжээлтэй хольж олгох бэлдмэлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх
Судалгааны нэр /англиар/:
Судалгааны төрөл: Дотоодын
Ажлын гүйцэтгэгчид: Төслийн удирдагч Доктор (ScD) Д. Болдбаатар, Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн ЭШТА
Хуудас:
Эхэлсэн хугацаа: 2016
Дууссан/Дуусах хугацаа: 2019
Судалгааны товч танилцуулга: “Аргаль, янгир, буга, тахь зэрэг зэрлэг амьтдын паразитын эсрэг үйлчилгээтэй тэжээлтэй хольж олгох бэлдмэлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх” ШУТТ ажил (ShuTT_007/2016)-ыг Мал эмнэлгийн хүрээлэн (МЭХ)- ийн Эрдмийн зөвлөлөөр баталгаажуулсан тодорхой арга зүйн дагуу гүйцэтгэв. Энэхүү шинжлэх ухаан, технологийн төсөлт ажлыг 2 дэд сэдвийн дагуу гүйцэтгэж дараахь үр дүнд хүрлээ. 1. Зэрлэг амьтдын гадна, дотор паразитын судалгаа 2. Аргаль, янгир, буга, тахь зэрэг зэрлэг амьтдын паразитын эсрэг үйлчилгээтэй эмийн бэлдмэл, түүний технологийн судалгаа
Судалгааны товч танилцуулга /англиар/:
Судалгааны зорилго, зорилт: Аргаль, янгир, тахь, нүүдлийн шувуудын гадна, дотно паразитын халдварлалтын судалгаа явуулах, зэрлэг амьтны гадна, дотно паразитын эсрэг үйлчилгээтэй бэлдмэлийн загвар, түүний технологи боловсруулах судалгаа явуулах
Судалгааны зорилго, зорилт /англиар/:
Судалгааны эцсийн үр дүн: Аргал, янгир, тахь, нүүдлийн шувуунд шимэгчлэгч гадна, дотор паразитын судалгаа хийгдэж, зэрлэг амьтнаас гэрийн тэжээвэр амьтанд халдварлах паразит өвчнүүдийн зөвлөмж гарган батлуулж, зэрлэг амьтны паразитын эсрэг үйлдэлтэй ивермектиний 1%-мар агуулсан эрдсийн долооц бий болж, бэлтгэх, хэрэглэх заавар, фармакопейн өгүүлэл боловсруулагдсан. Дотоодод болон олон улсын сэтгүүлд өгүүлэл хэвлэлтэнд өгсөн
Судалгааны эцсийн үр дүн /англиар/:

Судалгааны файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Судалгааны бичиг баримт
1 Тайлан Монгол “АРГАЛЬ, ЯНГИР, БУГА, ТАХЬ ЗЭРЭГ ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН ПАРАЗИТЫН ЭСРЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ТЭЖЭЭЛТЭЙ ХОЛЬЖ ОЛГОХ БЭЛДМЭЛИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛЭХ” Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн тайлан 2016-2019 20200630_5519_26.pdf
 Буцах