БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгааны статус: Хэрэгжиж дууссан
Төсөл хэрэгжих БО-ны салбар: 11
Судалгааны дугаар:
Судалгааны нэр: Хот, суурин газрын утааны тоосонцрын концентраци, хорт хийн хэмжээг бууруулах техник, технологийн судалгаа, шийдэл
Судалгааны нэр /англиар/:
Судалгааны төрөл: Дотоодын
Ажлын гүйцэтгэгчид: Ж.Ванчинхүү (PhD) МУИС, ШУС, Физикийн тэнхим
Хуудас:
Эхэлсэн хугацаа: 2014
Дууссан/Дуусах хугацаа: 2016
Судалгааны товч танилцуулга: Энэ судалгааны ажлаар хот суурин газрын агаарын бохирдол, түүний шалтгаан, агаар бохирдуулагч агентууд, тэдгээрийн үүсгэгчид, бохирдуулагч агентуудын үүсэх, бий болох процесс, шаталт, шаталтын бүтээгдэхүүн, хөөний бүтэц, найрлага, утааны доторхи бөөмцөр, түүний механик болон зарим цахилгаан шинж чанар, цэнэгжилт, түлш, түлшний шаталт, шаталтаас ялгарах утааны бөөмцрийг агаар луу оруулалгүйгээр шүүж зайлуулах арга, технологи, түүнд ашиглах титэмт ниргэлэг, түүний онцлог шинж чанар, утааны цахилгаан шүүлтүүр, түүнд хэрэглэх өндөр хүчдэлийн үүсгүүр, шүүлтүүрийг бүрэх материалын судалгаа, утаа болон шаталтын температур хэмжигчийг бүтээх, температурын түгэлтийг гаргах, нэгэнт бий болсон агаарын бохирдол, түүний түгэлт, туналт, зайлуулах арга зам зэрэг судалгааг гүйцэтгэж энэ тайланг бэлтгэв.
Судалгааны товч танилцуулга /англиар/:
Судалгааны зорилго, зорилт: Энэ судалгааны төслийн үндсэн зорилт нь aгаарыг бохирдуулагч гол aгентууд болон утааны тоосонцор болон хорт хийн үүсэх нөхцөл, шинж чанарыг судлан тогтоож түүнийхээ үндсэн дээр хорт хаягдлыг хэмжээг бууруулах арга замыг тодорхойлох явдал юм. Үүний зэрэгцээ утааны улмаас агаар мандалд нэгэнт бий 6олсон бохирдуулагч aгентуудын граватaци, конвекци, конденсаци болон инерцийн суултыг нэмэгдүүлэх замаар aгаараас шүүн зайлуулж агаарын бохирдлыг бууруулах, багасгах боломжийг судлан шийдэл гаргана.
Судалгааны зорилго, зорилт /англиар/:
Судалгааны эцсийн үр дүн: Энэ төслийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх гэрээнд дээрх ерөнхий зорилтуудыг үр дүнгийн даалгавар хэлбэрээр тусгасан болно. Үүнд: 1. Гэрийн зуухан дотор явагдах шаталтын онол, тооцоо, бохирдуулагч агентуудыг шүүх загвар, симуляци 2. Төрөл бүрийн түлшний ялгаруулах хорт хаягдлын хэмжээ З. Зуух болон яндан дахь бөөмцрүүдийн кинетик ба динамик, масс, хэмжээ, цэнэг, концентраци, даралт, температyрын түгэлт 4. Бохирдлыг зайлyулах нөхцөл, боломжийн судалгаа, зуух ба яндан доторхи үзэгдлүүд, утааны шүүлтүүрийн технологийн судалгааны үр дүн 5. Хөө тортгийг хорт хийн шүүлтүүр болгон ашиглах технологийн боломжийн судалгааны үр дүн
Судалгааны эцсийн үр дүн /англиар/:

Судалгааны файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Судалгааны бичиг баримт
1 Тайлан Монгол Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн судалгааны ажлын эцсийн тайлан 2014-2016 20171030_5083_21.pdf
2 Зөвлөмж Монгол Агаарын бохирдлыг бууруулах арга замууд 2017 20171030_9541_21.pdf
3 Зөвлөмж Монгол Агаарын бохирдол, агаар бохирдуулагч агентууд, түүнд нөлөөлөх процессууд 2017 20171030_9670_21.pdf
 Буцах