БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгааны статус: Хэрэгжиж дууссан
Төсөл хэрэгжих БО-ны салбар: 5
Судалгааны дугаар:
Судалгааны нэр: Хүний болон байгалийн нөлөөгөөр доройтсон газрыг биологийн болон биогеотехнологийн аргаар нөхөн сэргээх технологи боловсруулах”Шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан 2011-2012 он
Судалгааны нэр /англиар/:
Судалгааны төрөл: Дотоодын
Ажлын гүйцэтгэгчид: Жигжээ Мижиддорж, Бумбалдай Баатарцол, Жийпрэл Намбар
Хуудас: 98
Эхэлсэн хугацаа: 2011
Дууссан/Дуусах хугацаа: 2012
Судалгааны товч танилцуулга: Шинжлэх Ухаан Технологийн “Хүний болон байгалийн нөлөөгөөр доройтсон газрыг биологийн болон биогеотехнологийн аргаар нөхөн сэргээх технологи боловсруулах” төслийн хүрээнд тариалангийн төв, дорнод бүсэд 4 туршлага судалгааны ажлыг гүйцэтгэв. Эрдэм шинжилгээний ажлын тайланг тэдгээр судалгааны ажлын үр дүнд тулгуурлан 3 бүлэг, 39 хүснэгт, 50 зураг график, дүгнэлт, бүтээлийн жагсаалт, зөвлөмж, аргачлал 4, ашигласан хэвлэлийн жагсаалт оролцуулан Монгол хэл дээр бичсэн. Тариалангийн төв бүсийн атаршиж хаягдсан газрыг боловсруулах хөрс элдэншүүлгийн аргуудыг харьцуулан судлаж ашигтай хувилбарыг сонгох, атаршсан талбайг бэлчээрт ашиглахад тариалах олон наст өвсний төрөл, бордох бордооны төрөл тунг тогтоох, уул уурхайн биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн болон нөхөн сэргээлт хийгдээгүй хөрсөнд хийсэн бичил биетний тоо, микробиологийн бүрэлдхүүнийг тогтоож, цэврээр ялган авсан өсгөвөрүүд тэдгээрийн шинж чанарыг харьцуулан судлах, хүрээлэн буй орчны химийн бодисын бохирдлыг индикатор организмуудаар эрт илрүүлэх,уул уурхайн салбарт байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд биотехнологийн аргаар гаргаж авсан нянгуудыг хэрэглэх зэрэг судалгааг тариалангийн хээрийн болон лабораторийн судалгааны нийтлэг аргуудаар баталгаажуулан төсөлд заагдсан үр дүнг гаргасан болно.
Судалгааны товч танилцуулга /англиар/:
Судалгааны зорилго, зорилт: Ашигт малтмалын олборлолт болон тариалангийн орхигдсон газрыг нөхөн сэргээх зорилгоор доорхи зорилгуудыг дэвшүүлэв .Үүнд: 1.Атаршсан талбайг боловсруулах хөрс элдэншүүлэгийн арга боловсруулах 2. Атаршсан талбайг бэлчээрт ашиглахад тариалах олон наст өвсний төрлийг сонгох 3. Бэлчээрт тариалах олон наст өвсийг бордох бордооны төрөл,тунг тогтоох 4. Уул уурхайн нөлөөгөөр эвдэрсэн газарт биологийн нөхөн сэргээлтэнд тарих таримлын төрөл түүнийг ургуулах технологийн зарим параметрийг судлах 5.Хөрс химийн бодисоор бохирдсныг эрт илрүүлэх индикатор организмыг тогтоох
Судалгааны зорилго, зорилт /англиар/:
Судалгааны эцсийн үр дүн: Салхины элэгдэлд орсон талбайг нөхөн сэргээх зөвлөмж боловсруулав. Атаршсан талбайг боловсруулах, бордох технологийн зөвлөмж боловсруулав. Биологийн нөхөн сэргээлтэнд царгас, хунчир тарихад 2 дах жилдээ ургамлан бүрхэвч 100% болж, царгас 4,2 ц.га хунчир 8,2 ц.га биомасс өгч байгааг үндэслэн хөрсийг биологийн аргаар нөхөн сэргээх стандарт боловсруулав. Нөхөн сэргээлт хийгдэж дууссан Заамарын алтны уурхайн хөрсний (царгас, улиас, дэрс, хунчирийн үндэс орчмын хөрс мөн тариагүй талбайн хөрс) 1г-д агуулагдах нийт бичил биетний тоо, нийт бактери, актиномицет, хөгц мөөгний тоог Кохийн аргаар тодорхойлж үзэхэд дээрх 4 төрлийн ургамлын үндэс орчмын хөрсний бичил биетний тоо буурцагтны овгийн (царгас, хунчир) ургамлынх бусад ургамлаас хэд дахин илүү байсан бөгөөд микрофлорын бүрэлдэхүүнээр ч баялаг байна. Заамарын хөрсөнд дунджаар бактери 67%, актиномицет 25%, хөгц мөөг 8% байгааг үндэслэн хортой химийн бодисыг хоргүйжүүлэх чадвар бүхий 3 төрлийн бактерийг шалгаруулав. Алт олборлож эвдэрсэн газрыг атар хөрстэй харьцуулан хүнд металлын бохирдолтыг эрт илрүүлэх туршилт судалгаа хийхэд гич хүнд металлыг илүү шингээж индикатор организм ургамлаар шалгарав. Царгас,хунчир зэрэг ургамал биологийн нөхөн сэргээлтэнд тарихад хөрсний микрофлорын хэмжээг 3-8 дахин нэмэгдүүлж байна Хүнд металлд тэсвэртэй бактерийн цэвэр өсгөвөрийг Заамарын алтны уурхай,Тамсагийн нефтийн уурхай, Эрдэнэт хотын УБҮ –ийн зэс, молибдений уурхай зэрэг уул уурхайн ордын хөрснөөс ялган авч нөхөн сэргээлтэнд хэрэглэх технологийн зааврыг боловсруулав.
Судалгааны эцсийн үр дүн /англиар/:

Судалгааны файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Судалгааны бичиг баримт
1 Тайлан Монгол Хүний болон байгалийн нөлөөгөөр доройтсон газрыг биологийн болон биогеотехнологийн аргаар нөхөн сэргээх технологи боловсруулах”Шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан 2011-2012 20170404_1829_16.pdf
2 Зөвлөмж Монгол Биологийн нөхөн сэргээлт хийх үеийн микробиологийн технологийн зөвлөмж 2011-2012 20170404_7652_16.pdf
 Буцах