БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгааны статус: Хэрэгжиж дууссан
Төсөл хэрэгжих БО-ны салбар: 2
Судалгааны дугаар:
Судалгааны нэр: Монгол орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа
Судалгааны нэр /англиар/:
Судалгааны төрөл: Дотоодын
Ажлын гүйцэтгэгчид: Доктор (Ph.D) Г. Даваа Доктор (Ph.D) Д. Оюунбаатар Доктор (Ph.D) П.Гомболүүдэв Доктор (Ph.D) А.Батболд ЭШдА Р.Цагаанмаамаа Магистр Х.Пүрэвдагва Магистр Ж.Одгарав ЭШтуА С.Сожидмаа Инженер Г.Оюунхүү Инженер Б.Эрдэнэбаяр Инженер Э.Батбаяр Инженер Г.Болоржаргал
Хуудас: 15
Эхэлсэн хугацаа: 2013.01.01
Дууссан/Дуусах хугацаа: 2015.12.31
Судалгааны товч танилцуулга: БСШУЯ-аас 2013 онд баталсан шинжлэх ухаан, технологийн сангийн “Монгол орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа” төслийн үр дүнгийн үндсэн тайлан юм. Энэ тайлан 242 хуудастай, 264 зураг, 104 хүснэгт, 124 томъѐо, 3 хавсралттай ба 4 бүлэгтэй, нэгдүгээр бүлэг 4 дэд бүлэгтэй, хоѐрдугаар бүлэг 3 дэд бүлэгтэй, гуравдугаар бүлэг 3 дэд бүлэгтэй, дөрөвдүгээр бүлэг 4 дэд бүлэгтэй, дүгнэлт, ашигласан хэвлэлийн жагсаалт зэргээс бүрдэнэ
Судалгааны товч танилцуулга /англиар/:
Судалгааны зорилго, зорилт:
Судалгааны зорилго, зорилт /англиар/:
Судалгааны эцсийн үр дүн:
Судалгааны эцсийн үр дүн /англиар/:

Судалгааны файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Судалгааны бичиг баримт
1 Тайлан Монгол Монгол орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа 2013-2015 20160906_3021_13.pdf
 Буцах