БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 15 бичлэг байна.
ШУТС-н санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан
Судалгаа хийсэн БО-ны салбар Судалгааны нэр Судалгааны төрөл Судалгааны дугаар Эхэлсэн хугацаа Дууссан/Дуусах хугацаа
1 Амьтан Аргаль, янгир, буга, тахь зэрэг зэрлэг амьтдын паразитын эсрэг үйлчилгээтэй тэжээлтэй хольж олгох бэлдмэлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх Дотоодын ShuTT_007/2016 2016 2019
2 Уур амьсгал "Цаг уур, уур амьсгалын гамшигт үзэгдэл-бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлал боловсруулах" Дотоодын 08/2016 2016 2018
3 Ногоон хөгжил "Байгалийн бүс, бүслүүрийн экосистемийн урт хугацааны өөрчлөлтийн судалгаа" Дотоодын ShUT_A/349_005/2013 2013 2015
4 Байгаль хамгаалал “НЕФТЬ, НЕФТИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР БОХИРДСОН ГАЗРЫГ БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ АРГААР ЦЭВЭРЛЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ ТЕХНОЛОГИ” Дотоодын A/349-002 2014 2016
5 Агаар, түүний бохирдол Хот, суурин газрын утааны тоосонцрын концентраци, хорт хийн хэмжээг бууруулах техник, технологийн судалгаа, шийдэл Дотоодын 2014 2016
6 Цөлжилт Хүний болон байгалийн нөлөөгөөр доройтсон газрыг биологийн болон биогеотехнологийн аргаар нөхөн сэргээх технологи боловсруулах”Шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан 2011-2012 он Дотоодын 2011 2012
7 Ус, рашаан “УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан Дотоодын 1700322 2009 2011
8 Ус, рашаан "ТУУЛ ГОЛЫН ГАЗАР ДООРХИ УСНЫ ТЭЖЭЭГДЛИЙН СУДАЛГАА БА БОХИРДЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ" сэдэвт шинжлэх ухаан технологийн төслийн тайлан Дотоодын 20 2011 2013
9 Ус, рашаан Монгол орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа Дотоодын 2013.01.01 2015.12.31
10 Уур амьсгал Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох загварчлалд супер компьютерийн технологи ашиглах Дотоодын 13ББ04ШТ304 2013 2015