БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн хөтөлбөр
Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж дууссан
Байгууллагын төрөл: Байгаль орчны төрийн захиргааны төв байгууллага
Байгууллагын нэр: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ
Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн хөтөлбөр баталсан огноо: 2008-12-24
Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 65 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт
Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны эрхэм зорилго нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, байгаль орчинд халгүй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсоор нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэх замаар хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахад оршино.
Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт: Яам нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ.
1. улс орны тогтвортой хөгжилд нийцсэн байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлого, стратеги боловсруулах, санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг төлөвлөх, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.
2. төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангаж, сайн засаглалыг бэхжүүлэх.
3. хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлэх, экологийн цэвэр технологи, шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх, тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бодлого зохицуулалтаар хангах, аялал жуулчлалын бодлогын хэрэгжилтийг хангах.
4. байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх, салбарын статистик мэдээлэл гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээллийн нээлттэй байдлыг хангах.
Зохион байгуулалтын бүтэц: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны үйл ажиллагааны стратегийн болон бүтцийн ерөнхий тогтолцооны загварыг үндэслэн тус яамны зохион байгуулалтын бүтэц, тэдгээрийн үүрэг, чиг үүргийг тодорхойлж байна:

3.3.1. Тогтвортой хөгжил, стратеги төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг
Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн нэгдүгээр зорилтын хүрээнд сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгаль орчны тогтвортой хөгжил, аялал жуулчлалын бодлого, хууль тогтоомж, урт болон дунд хугацааны стратеги, хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах үндсэн үүрэг хүлээж, бодлогын шинжилгээ хийх, бодлогын хувилбар боловсруулах замаар тогтвортой хөгжлийн зорилгод нийцсэн экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах үзэл баримтлал, бодлого болон эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлэх, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, олон улсын болон бүс нутгийн түвшинд байгаль орчин, экологи, аялал жуулчлалын талаар тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд Монгол Улсын оролцоо, арга хэмжээг төлөвлөх, санаачлах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь дэд сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, дэд сайд, Засгийн газрын стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлого, байгалийн нөөцийн болон экологийн тэнцвэрт байдал болон үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад сайдыг шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бусад яам, Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж болон хэвлэл мэдээлэл, төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Сангийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Гадаад харилцааны яам, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, бүх шатны Засаг дарга нар, тэдгээрийн Тамгын газар байна.

3.3.2. Төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг
Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн хоёрдугаар зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах үндсэн үүрэг хүлээж, хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоог хөгжүүлэх, төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стратегийг хэрэгжүүлэх, ажиллагсдын мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор сургалтад хамруулах, ажлын байран дээр суралцуулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, яамны үйл ажиллагаанд удирдлагын шилдэг тэргүүний туршлага, арга зүйг нэвтрүүлэх, үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэх, ажлаа тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог дээшлүүлэх, шагнал урамшууллын асуудлыг зохион байгуулах, иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулах, нутгийн захиргааны болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хэв журмын зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
Энэ нэгж нь хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг судалж арилгах, хууль тогтоомжийн уялдаа холбоог хангах асуудлыг боловсруулах чиг үүрэгтэй.(Энэ хэсгийг 2010-12-08-ны 320-р тотоолоор нэмсэн).
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь чадварлаг төрийн албан хаагч бүхий төрийн захиргааны мэргэшсэн, цомхон албаны хүчээр яамны тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагааг хангаж бодлого боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг зохицуулах үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, төрийн захиргааны албан хаагчид байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд, бусад хэрэглэгч байна. Энэ нэгжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Төрийн албаны зөвлөл, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, сургалтын болон эрдэм шинжилгээний байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар байна.

3.3.3. Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн гуравдугаар зорилт, үйл ажиллагааны 2.5.3.1 гол зорилтын хүрээнд агаар, ус, хөрсний бохирдол, доройтол, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг төлөвшүүлэн хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, байгаль орчныг хамгаалах, нөөцийг зохистой ашиглах талаархи хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, орчны доройтлыг бууруулах, сөрөг нөлөөлөлд автсан газар нутгийг нөхөн сэргээх, ой, ус, ургамал, амьтан болон бусад байгалийн баялгийг ашиглах, хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулах, зохицуулах, байгаль орчны төлөв байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгөх, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах чиглэлээр сурталчилгаа явуулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, экологийн эмзэг байдлыг бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх, экологийн тэнцлийг хангах шинэ менежментийг нэвтрүүлэх, цөлжилт ихтэй бүсийг ургамалжуулах, усан сан, боомт байгуулах, хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, байгаль орчинд халгүй аргаар зайлуулах ажлыг зохицуулах зэрэг чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь яамны бодлого боловсруулах, захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Үүнийг бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт, үр дагаварт хяналт тавих замаар яамны бүтцийн нэгжүүдийн болон бодлого боловсруулах, хэрэгжилтэд оролцож байгаа бүх байгууллага, удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалтны үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгээр цаг тухайд нь хангах замаар хэрэгжүүлнэ.
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлаг байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бусад яам, төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага, иргэд, гадаад орон, олон улсын байгууллага зэрэг бусад хэрэглэгч байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам, нутгийн захиргааны байгууллага байна.
Үйл ажиллагааны стратегийн гуравдугаар зорилт, үйл ажиллагааны 2.5.3.2 гол зорилтын хүрээнд экологийн цэвэр технологи, шинжлэх ухааны нэгж ажиллана. Экологийн цэвэр технологи, шинжлэх ухааны нэгж нь хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах, цөлжилтийг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход цэвэр технологи, шинжлэх ухаан технологийн ололт, менежментийн тэргүүний арга хэлбэрүүдийг туршин нэвтрүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулалт хийх үндсэн чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь байгаль орчны хамгаалал, байгалийн нөөцийн менежментэд шинжлэх ухаан технологийн ололт амжилтыг нэвтрүүлэх, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд жижиг бодлого арга зүйг, зохицуулалтаар хангахад чиглэнэ.

3.3.4. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлагын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн гуравдугаар зорилт, үйл ажиллагааны 2.5.3.3 гол зорилтын хүрээнд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх, үндэслэл хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, хамгаалалтын захиргаадыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн экосистемийг цогцолбороор хамгаалах бодлого, байгалийн нөөц, даацад тохирсон зүй зохистой ашиглалт экологийн тэнцэлт байдлыг хангах үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад чиглэнэ.
Энэ нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын горим дэглэмийг нарийн чанд сахин нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгааллыг хөгжүүлэх замаар бодлого хэрэгжүүлэхэд оролцож холбогдох бүх талуудтай түншийн харилцаа тогтоож, тэдний үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэн зохион байгуулах, зохицуулах замаар хэрэгжинэ.
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлаг байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага, иргэд, гадаад орон, олон улсын байгууллага зэрэг бусад хэрэглэгч байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Шинжлэх ухааны академийн харьяа хүрээлэнгүүд, их, дээд сургуулиуд, нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллага байна.

3.3.5. Аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн чиг үүрэг Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн гуравдугаар зорилт, үйл ажиллагааны 2.5.3.4 гол зорилтын хүрээнд аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, аялал жуулчлалын талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, аялал жуулчлалын байгууллагуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, үндэсний болон олон улсын хэмжээнд аялал жуулчлалын байгууллага хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулан байгаль орчинд ээлтэй аялал жуулчлал хөгжүүлэх, аялал жуулчлалын салбарт хүний нөөцийн хөгжлийг төлөвлөх, сургалтын бүтэц, хөтөлбөрийг эрх бүхий байгууллагатай хамтран боловсруулах, аялал жуулчлалын байгууллага, зочид буудал, жуулчны бааз, хөтөч-тайлбарлагчид зэрэглэл тогтоох, аялал жуулчлалын бүсэд үйл ажиллагаа явуулах жуулчны бааз, зочид буудал, амралт, рашаан сувиллын тоо, байршлыг тогтоох, тэдгээрийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, аялал жуулчлалын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, зарцуулах, Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах, аялал жуулчлалын статистик мэдээллийг нэгтгэж судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, аялал жуулчлалын мэдээллийн сүлжээ, мэдээллийн сан байгуулах, аялал жуулчлалын бүсэд хүлээн авах жуулчдын тоог тогтоох, аялал жуулчлалын зам, чиглэлийг тогтоох чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь улс орны нийгэм, эдийн засгийн өсөлтийг хангах, аялал жуулчлалын таатай орчин бүрдүүлэхэд чиглэнэ.
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, төрийн захиргааны албан хаагчид байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, бусад хэрэглэгч байна.
Энэ нэгжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Сангийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Гадаад харилцааны яам, Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон эрдэм шинжилгээний байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар байна.

3.3.6. Байгаль орчны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг
Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх үндсэн үүрэг хүлээж, холбогдох хуулийн дагуу байгаль орчны мэдээллийн сангийн тогтолцоог бүрдүүлэх, Монгол Улсын байгаль орчны төлөв байдлын тайлан гаргах, статистик мэдээллийг боловсруулах ажлыг хариуцах, байгаль орчны салбарт цахим засаглалыг бэхжүүлэх, мэдээллийн технологийн хэрэглээг нэвтрүүлэх, салбарын мэдээллийн нээлттэй байдлыг хангаж, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, төрийн захиргааны албан хаагчид байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд, бусад хэрэглэгч байна. Энэ нэгжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Үндэсний статистикийн хороо, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон эрдэм шинжилгээний байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар байна.
 Буцах